fbpx
WeLoveMed.com

GLD การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร


มาตรฐาน GLD.7
ผู้นำองค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือการใช้ทรัพยากร –บุคคลและด้านเทคนิค -ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการตัดสินใจนั้น

เจตนาของ GLD.7
ผู้นำองค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลที่เป็นฐานการตัดสินใจ | เช่น เมื่อองค์กรต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pumps) ข้อมูลความต้องการในการบำรุงรักษา ความต้องการฝึกอบรมบุคลากรหรือการฝึกอบรมใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งก่อนและอุบัติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ปัญหาการเตือนภัย และอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเพิ่มเติมในคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยมากกว่าที่จะคำนึงถึงเรืองต้นทุนเพียงอย่างเดียว | ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดจำนวนหรือมอบหมายงานใหม่ให้บุคลากรสายพยาบาล การพิจารณาผลกระทบด้านคุณภาพการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ (ดูที่ SQE.6) | ผู้นำองค์กรพัฒนากระบวนการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจซื้อหรือทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่ารวมอยู่ในองค์ประกอบในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

องค์ประกอบหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรคือการเข้าใจข้อกำหนดหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และยาที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ประชากรผู้ป่วย | ข้อกำหนดหรือคำแนะนำดังกล่าวอาจมาจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาชีพในระดับประเทศและระดับสากล หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ (ดูที่ QPS.3)

เมื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรทำโดยบุคคลที่สาม เช่น กระทรวงสาธารณสุข ผู้นำองค์กรให้ข้อมูลและสารสนเทศกับบุคคลที่สามโดยใช้ประสบการณ์และความต้องการเพื่อระบุทรัพยากรทางเลือกในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อองค์กรใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และ/หรือตัวแทนทางด้านเภสัชที่เป็น “การทดลอง” ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (นั่นคือ เทคโนโลยีทางการแพทย์หรือตัวแทนที่ระบุว่าเป็น “การทดลอง” ทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบและอนุมัติการใช้แบบทดลอง | เป็นเรื่องสำคัญที่การอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วย | การตัดสินใจเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยให้ความยินยอม (ดูที่ COP.8 และ SQE.11)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.7
Ο 1. ผู้นำองค์กรแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
Ο 2. ผู้นำองค์กรใช้ข้อมูลและสารสนเทศถึงผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับทางเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์
Ο 3. ผู้นำองค์กรใช้ข้อมูลและสารสนเทศถึงผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับทางเลือกของทรัพยากร
Ο 4. ผู้นำองค์กรตรวจสอบผลการตัดสินใจและการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจจัดซื้อและจัดสรรทรัพยากร
Ο 5. องค์กรใช้ข้อแนะนำขององค์กรวิชาชีพและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เพื่อระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้บริการ


มาตรฐาน GLD.7.1
ผู้นำองค์กรแสวงหาและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของการจัดการ Supply Chain ของ ยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และวัสดุ เพื่อปกป้องผู้ป่วยและบุคลากรจากการปนเปื้อน สิ่งแปลกปลอม และผลิตภัณฑ์ที่เบี่ยงเบนไป

เจตนาของ GLD.7.1
การจัดการ Supply Chain (เช่น การย้ายอุปกรณ์จากผู้ผลิต ไปยังผู้จำหน่าย และมายังองค์กร ดูที่คำอธิบายศัพท์) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความมั่นใจไม่เพียงแต่การจัดหาวัสดุที่จำเป็นอย่างทันเวลา แต่เป็นการป้องกัน ยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และวัสดุ ต่อการปนเปื้อน สิ่งแปลกปลอม หรือจากแหล่งที่เบี่ยงเบนไป เมื่อถึงผู้ป่วยขององค์กร | เอกสารที่รวบรวมปัญหาโดยรวมเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และการดำเนินการทางจริยธรรมของแต่ละองค์ประกอบของ supply chain ขององค์กร | ถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์และอาจจะยากที่จะปะติดปะต่อ องค์กรสามารถ อย่างน้อยที่สุด ตัดสินใจความเสี่ยงที่มีอยู่ที่สำคัญที่สุดและตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด | การติดตามผลิตภัณฑ์ผ่านบาร์โค้ดและวิธีการอื่นสามารถช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจถึง supply chain และป้องกันการเบี่ยงเบนไป | ถึงแม้ว่าไม่มีมาตรฐานเดียวกันโดยรวมสำหรับ supply chain หรือแม้แต่มาตรฐานในระดับชาติในทุกๆ ประเทศ ผู้บริหารมีความรับผิดขอบที่จะได้รับทราบถึงปัญหาและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ในการปกป้องความสมบูรณ์ของ supply chain | เมื่อองค์กรซื้อ เก็บไว้ และกระจายวัสดุโดยผู้มีอำนาจของรัฐ องค์กรเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบและรายงานการปนเปื้อนที่น่าสงสัยและวัสดุแปลกปลอม และใช้มาตรการเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้น | ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐอาจจะไม่ทราบถึงความสมบูรณ์ของผู้ผลิตใน chain ก็สามารถตระหนักถึงการซื้อและการจัดการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.7.1
Ο 1. ผู้นำองค์กรระบุ supply chain ของวัสดุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ
Ο 2. ผู้นำองค์กรประเมินความสมบูรณ์ของผู้จำหน่ายใน chain นั้น
Ο 3. ผู้นำองค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของความเสี่ยงใน supply chain
Ο 4. ผู้นำองค์กรติดตามวัสดุที่สำคัญเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนหรือการสับเปลี่ยน


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์