WeLoveMed.com

สัมภาษณ์แพทย์

สัมภาษณ์ นพ. วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาเหงื่อมือมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) รายการสายตรงสุขภาพ ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2558

ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=2Ftmj2mUZUk
ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=3W843IjUVv4
ตอนที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=yoQJzsBN8C4

บทสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ตอนที่ 1 และ 2)
คำถามเกี่ยวกับเหงื่อมือ (ตอนที่ 3)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม
พญ. ปิยพร ประสาทฤทธา
นพ. วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล

– ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม แผนก: ศัลยกรรมทั่วไป

ปรึกษาแพทย์สำหรับภาวะเหงื่อมือและ/หรือมีความต้องการผ่าตัดรักษา

โรงพยาบาลตำรวจ – วันและเวลาตรวจ จันทร์ 09:00 – 14:00 น. (คลินิกเหงื่อมือ) สถานที่ ตึกมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 3
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ – วันและเวลาตรวจ เสาร์ 17:00 – 19:00 น.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: พญ. ปิยพร ประสาทฤทธา แผนก: ศัลยกรรมทั่วไป

ปรึกษาแพทย์สำหรับภาวะเหงื่อมือและ/หรือมีความต้องการผ่าตัดรักษา
โรงพยาบาลตำรวจ
 – วันและเวลาตรวจ อังคาร 09:00 – 14:00 น. (แผนกศัลยกรรม) สถานที่ ตึกมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 3

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: นพ. วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล แผนก: ศัลยกรรมทั่วไป

ปรึกษาแพทย์สำหรับศัลยกรรมทั่วไปหรือภาวะเหงื่อมือสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกรักษากับโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ – วันและเวลาตรวจ จันทร์ถึงศุกร์ 08:00 – 16:00 น.

 


96411

Translate »