fbpx
WeLoveMed.com

GLD ความรับผิดชอบของผู้บริหาร


มาตรฐาน GLD.2
ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการรับผิดชอบในการดำเนินกิจการขององค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ℗

เจตนาของ GLD.2
การนำที่มีประสิทธิผลมีความจำเป็นสำหรับสถานพยาบาลเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร | การนำคือสิ่งที่ผู้นำอุทิศให้แก่องค์กรร่วมกันและโดยแต่ละคน และสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดจำนวน

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกิจการที่เป็นงานประจำวันขององค์กรในภาพรวม | รวมถึงการจัดหาและเก็บสำรองวัสดุที่จำเป็น การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การบริหารการเงิน การบริหารคุณภาพ และหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ | ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในคำบรรยายตำแหน่งงาน |

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการร่วมมือกับผู้บริหารขององค์กรในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร และวางแผนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และบริการด้านคลินิกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น | ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการมีหน้าที่นำนโยบายทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้กำกับดูแลกิจการไปสู่การปฏิบัติ และสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ขององค์กร

– การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
– การตอบสนองต่อรายงานของหน่วยงานตรวจสอบและควบคุม และ
– กระบวนการบริหารและควบคุมทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และอื่นๆ

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.2
Ο 1. ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารสูงสุดเป็นไปตามข้อกำหนดในคำบรรยายตำแหน่งงาน
Ο 2. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการจัดการกับการดำเนินกิจการที่เป็นงานประจำวันขององค์กร รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ระบุไว้ในคำบรรยายตำแหน่งงาน
Ο 3. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการนำเสนอนโยบายต่อผู้กำกับดูแลกิจการ
Ο 4. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ
Ο 5. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
Ο 6. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อำนวยการตอบสนองต่อรายงานของหน่วยงานตรวจสอบและควบคุม


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์