fbpx
WeLoveMed.com

GLD ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร


มาตรฐาน GLD.1
มีการกำหนดโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการและผู้มีอำนาจ ไว้ในกฎหมาย นโยบายและระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกัน ℗

เจตนาของ GLD.1
มีหน่วยงาน (เช่น กระทรวงสาธารณสุข) เจ้าของ หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการระบุชัดเจน (เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร และรับผิดรับชอบในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนและประชาชนที่มารับการดูแล | โครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดรับชอบดังกล่าวได้รับการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้ | นอกจากนั้นยังมีการระบุถึงวิธีการประเมินผลหน่วยงานหรือคณะผู้กำกับดูแลกิจการ และการประเมินขีดสมรรถนะของผู้บริหารองค์กร เทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีความเฉพาะสำหรับองค์กร (organization-specific criteria) | ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ที่สามารถเกี่ยวข้องกับหน้าที่และภาระรับผิดชอบที่อธิบายไว้ในเอกสารที่จำเป็นใน ME 2 และการดำเนินการมีประสิทธิภาพอย่างไร และ/หรือ เกณฑ์ในการกำกับดูแลของรัฐ หรือเกณฑ์ในการพัฒนาและนำไปใช้โดยหน่วยงานของรัฐ | มีการนำเสนอโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารองค์กรไว้ในแผนภูมิองค์กร (organization chart) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสายบังคับบัญชาและภาระรับผิดชอบ (authority and accountability) | โดยระบุชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่อยู่ในแผนภูมิองค์กร

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.1
Ο 1. มีการอธิบายโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการขององค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและทำหน้าที่บริหารด้วยตำแหน่งหรือชื่อบุคคล
Ο 2. มีการอธิบายหน้าที่และภาระรับผิดชอบของผู้กำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
Ο 3. เอกสารอธิบายวิธีการประเมินขีดสมรรถนะของผู้กำกับดูแลกิจการและผู้บริหาร
Ο 4. มีการประเมินขีดสมรรถนะของผู้กำกับดูแลกิจการประจำปี
Ο 5. มีการอธิบายเวลาและวิธีการกำกับดูแล และการมอบหมายหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


มาตรฐาน GLD.1.1
มีการกำหนดหน้าที่และภาระรับผิดชอบ (responsibilities and accountabilities) ของการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ℗

เจตนาของ GLD.1.1
มีการระบุหน้าที่และภาระรับผิดชอบและวิธีดำเนินการของหน่วยงานที่กำกับดูแลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | หน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้องค์กรมีการนำที่ชัดเจน การดำเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ | หน้าที่หลักจะเป็นระดับของการให้ความเห็นชอบในสิ่งต่อไปนี้

  • ให้ความเห็นชอบและตรวจสอบเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะ และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กร
  • ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนบริหารจัดการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อการดำเนินกิจการประจำวันขององค์กร
  • ให้ความเห็นชอบต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ การวิจัย และกำกับดูแลคุณภาพของโปรแกรมดังกล่าว (ดูที่ GLD.14 และ GLD.15)
  • ให้ความเห็นชอบหรือจัดหางบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจการขององค์กรและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร และ
  • แต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการและจัดให้มีการประเมินผลประจำปีโดยใช้เกณฑ์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.1.1
Ο 1. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการสร้างความมั่นใจว่ามีการทบทวนเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะ และเผยแพร่เป้าหมายขององค์กรต่อสาธารณะ
Ο 2. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนบริหารจัดการขององค์กร รวมทั้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน
Ο 3. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบทุนและงบประมาณดำเนินงานขององค์กร และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ดูที่ COP.8)
Ο 4. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและการวิจัย และกำกับดูแลคุณภาพของโปรแกรมดังกล่าว
Ο 5. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และมีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยใช้เกณฑ์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้


มาตรฐาน GLD.1.2
ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยขององค์กร รับทราบและตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยอย่างสมํ่าเสมอ ℗

เจตนาของ GLD.1.2
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบหรือจัดให้มีโปรแกรมขององค์กรและนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร | ความรับผิดชอบที่สำคัญคือการดำเนินความรับผิดชอบในลักษณะที่สนับสนุนการปรับปรุงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การลงทุนที่สำคัญในการที่มีคุณภาพจะต้องมีการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและการตรวจสอบสำหรับความคืบหน้า | ดังนั้น ผู้กำกับดูแลอนุมัติโครงการที่มีคุณภาพเป็นประจำทุกปีและได้รับรายงานที่มีคุณภาพเป็นประจำ | รายงานสามารถเป็นเรื่องทั่วไป หรือมุ่งเน้นให้บริการทางคลินิกโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วย หรือบางแง่มุมในการดำเนินงาน | ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ทุกแง่มุมของโปรแกรมคุณภาพ รวมทั้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และอุบัติการณ์รุนแรง มีอยู่ในการกำกับดูแลสำหรับข้อมูลและเพื่อใช้ในการอภิปราย | เมื่อผลการอภิปรายในการดำเนินการ เช่น การจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ในวาระการประชุมและมีการนำมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.1.2
Ο 1. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยขององค์กรเป็นประจำทุกปี
Ο 2. ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการรับทราบและตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และอุบัติการณ์รุนแรง อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง (ดูที่ QPS.4.1, ME 5)
Ο 3. มีการบันทึกในวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นและการติดตามการดำเนินการ


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์