fbpx
WeLoveMed.com

GLD การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก


มาตรฐาน GLD.8
ผู้นำด้านการแพทย์ การพยาบาล และผู้นำด้านอื่นๆ ของบริการทางคลินิก วางแผนโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำโครงสร้างดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ℗

เจตนาของ GLD.8
ผู้นำด้านการแพทย์ การพยาบาล และผู้นำด้านอื่นๆ ของบริการทางคลินิกมีหน้าที่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยและองค์กร | ผู้นำแผนก/หน่วยบริการเหล่านี้
– สนับสนุนการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
– ร่วมวางแผนและจัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติทางคลินิก ระเบียบการที่เกี่ยวข้อง แผนการดูแล และเอกสารอื่นซึ่งชี้นำกาจัดบริการทางคลินิก
– ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ และ
– กำกับดูแลคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

ผู้นำแผนก/หน่วยบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลจัดให้มีโครงสร้างบุคลากรวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว | โครงสร้างองค์กรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทำหน้าที่เหล่านี้อาจจะเป็นโครงสร้างของบุคลากรวิชาชีพที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว หรือเป็นโครงสร้างของบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลแยกจากกันก็ได้ | โครงสร้างที่เลือกใช้อาจจะมีการจัดระบบอย่างชัดเจนด้วยคณะกรรมการ กฎหมาย และกฎระเบียบ หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ | โดยทั่วไป โครงสร้างที่เลือกจะมีลักษณะดังนี้

– ประกอบด้วยบุคลากรทางคลินิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
– สอดคล้องกับลักษณะผู้เป็นเจ้าของ พันธกิจ และโครงสร้างขององค์กร
– เหมาะสมกับความซับซ้อนขององค์กรและจำนวนบุคลากรด้านวิชาชีพ และ
– มีประสิทธิผลในการทำหน้าที่ที่ระบุไว้ (ดูที่ SQE.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.8
Ο 1. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผล ซึ่งผู้นำด้านการแพทย์ การพยาบาล และผู้นำอื่นๆ ใช้เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
Ο 2. โครงสร้างมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร
Ο 3. โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรสนับสนุนการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ
Ο 4. โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรสนับสนุนการวางแผนและการจัดทำนโยบายทางคลินิก
Ο 5. โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรสนับสนุนการกำกับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ
Ο 6. โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรสนับสนุนการกำกับดูแลคุณภาพการบริการด้านคลินิก


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์