fbpx
WeLoveMed.com

GLD การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง


มาตรฐาน GLD.6
ผู้นำมีภาระรับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบ คัดเลือก และติดตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับบริการด้านคลินิกหรือด้านบริหารจัดการ ℗

เจตนาของ GLD.6
หลายครั้งที่องค์กรพบทางเลือกว่าจะจัดบริการทางคลินิกและการบริหารจัดการเองโดยตรง หรือจัดให้มีบริการดังกล่าวผ่านการส่งต่อ การขอคำปรึกษา การทำสัญญาจ้าง หรือการทำข้อตกลงอื่นๆ | บริการดังกล่าวอาจมีได้ตั้งแต่ บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย ไปจนถึงบริการบัญชีและการเงิน และบริการแม่บ้าน อาหาร หรือผ้า | ผู้นำองค์กรระบุธรรมชาติและขอบเขตบริการที่จัดให้โดยข้อตกลงตามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อสัญญาเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ – เช่น สัญญาสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤติ – สัญญากำหนดว่าบุคลากรด้านวิชาชีพให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรเช่นเดียวกับบุคลากรที่คล้ายกัน | ตัวอย่างเช่น พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SQE.13, ME 6 | ในทุกกรณี ผู้นำองค์กรรับผิดชอบต่อสัญญาจ้างดังกล่าวหรือข้อตกลงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและรวมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาและการจัดการคุณภาพขององค์กร | ผู้นำแผนก/หน่วยบริการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและคัดเลือกสัญญาจ้างเกี่ยวกับบริการด้านคลินิกหรือด้านบริหารจัดการ และรับผิดชอบต่อการตรวจสอบสัญญาเหล่านั้น (ดูที่ ASC.1 และ MOI.6)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.6
Ο 1. ผู้นำมีภาระรับผิดชอบสำหรับการทำสัญญาจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและการบริหารจัดการ
Ο 2. องค์กรจัดทำคำบรรยายธรรมชาติและขอบเขตของบริการที่จัดให้ผ่านสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
Ο 3. สัญญาจ้างบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพต้องการการตรวจสอบคุณสมบัติรับรองที่จำเป็น เปรียบเทียบกับการตรวจสอบกระบวนการขององค์กร
Ο 4. ผู้นำของแผนก/หน่วยบริการมีภาระรับผิดชอบร่วมกันสำหรับการตรวจสอบ คัดเลือก และติดตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับบริการด้านคลินิกหรือด้านบริหารจัดการ (ดูที่ AOP.5.1, ME 5 และ AOP.6.1, ME 5)
Ο 5. เมื่อมีการปรับสัญญาหรือยุติสัญญา องค์กรยังคงความต่อเนื่องของการบริการผู้ป่วย


มาตรฐาน GLD.6.1
ผู้นำองค์กรมั่นใจว่าสัญญาจ้างและข้อตกลงอื่นๆ ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยขององค์กร

เจตนาของ GLD.6.1
คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัยการประเมินบริการทั้งหมดที่จัดโดยองค์กรและจัดโดยสัญญาจ้าง | ดังนั้น องค์กรจำต้องรับ วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติกับสารสนเทศคุณภาพที่ได้รับจากแหล่งบริการภายนอก | สัญญาจ้างกับแหล่งบริการภายนอกหมายรวมถึงความคาดหวังด้านคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย และข้อมูล รวมถึงความถี่และรูปแบบของข้อมูลที่จะต้องส่งให้องค์กร | ผู้บริหารแผนก/หน่วยบริการรับและตอบสนองต่อรายงานคุณภาพจากหน่วยงานคู่สัญญา และทำให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวถูกรวมเข้าในกระบวนการวัดคุณภาพขององค์กร (ดูที่ AOP.5.10.1 และ ASC.1 และ MOI.6)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.6.1
Ο 1. สัญญาจ้างทั้งหมดกำหนดข้อมูลคุณภาพที่จะต้องรายงานกับองค์กร ความถี่และเครื่องมือในการรายงาน และวิธีการที่องค์กรตอบสนองเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือความคาดหวัง
Ο 2. รายงานข้อมูลคุณภาพภายใต้สัญญารวมอยู่ในโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพขององค์กร
Ο 3. ผู้นำด้านคลินิกและด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมกับโปรแกรมพัฒนาคุณภาพในการวิเคราะห์สารสนเทศคุณภาพและความปลอดภัยจากคู่สัญญาภายนอก


มาตรฐาน GLD.6.2
ผู้ให้บริการอิสระซึ่งมิได้เป็นบุคลากรขององค์กรมีหลักฐานคุณสมบัติที่ถูกต้องสำหรับบริการที่จัดให้แก่ผู้ป่วยขององค์กร ℗

เจตนาของ GLD.6.2
องค์กรอาจทำสัญญาหรือทำข้อตกลงซื้อบริการจากแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ นอกองค์กร หรือทำข้อตกลงให้มาให้บริการภายในองค์กร | ในบางกรณี บุคคลเหล่านี้อาจอยู่ไกลนอกเขตพื้นที่หรือประเทศขององค์กร | บริการดังกล่าวอาจรวมถึงการแพทย์ทางไกลหรือรังสีวิทยาทางไกล | ถ้าบริการดังกล่าวมีส่วนในการกำหนดทางเลือกในการดูแลหรือกระบวนการดูแลผู้ป่วย ผู้ให้บริการจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและการกำหนดสิทธิการดูแลโดยองค์กร

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.6.2
Ο 1. ผู้นำองค์กรกำหนดบริการที่จะจัดให้มีโดยผู้ให้บริการอิสระภายนอกองค์กร
Ο 2. บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และการรักษาทั้งหมดที่จัดให้โดยผู้ให้บริการอิสระนอกองค์กร เช่น การแพทย์ทางไกล รังสีวิทยาทางไกล และการแปลผลการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) และอื่นๆ ได้รับการอนุญาตให้สิทธิการให้บริการดังกล่าวจากองค์กร
Ο 3. ผู้ให้บริการอิสระซึ่งให้บริการดูแลผู้ป่วยในสถานที่ขององค์กรแต่ไม่ได้เป็นบุคลากรหรือแพทย์ประจำองค์กรได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดสิทธิการดูแลตามที่กำหนดไว้ใน SQE.9 ถึง SQE.12
Ο 4. มีการเฝ้าติดตามคุณภาพบริการโดยผู้ให้บริการอิสระนอกองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพขององค์กร


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์