fbpx
WeLoveMed.com

GLD การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์


หมายเหตุ: มาตรฐานนี้ใช้กับองค์กรที่ให้การศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพ แต่ไม่ได้ทำตามถึงเกณฑ์สำหรับศูนย์การศึกษาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GLD.14
การศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพซึ่งจัดให้มีในองค์กร ได้รับการชี้นำโดยปัจจัยด้านการศึกษาซึ่งถูกกำหนดโดยผู้เป็นเจ้าของโปรแกรมวิชาการและผู้นำองค์กร

เจตนาของ GLD.14
บ่อยครั้งที่สถานพยาบาลเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล วิชาชีพด้านบริการสุขภาพ และหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาอื่นๆ | ตัวอย่างเช่น นักเรียนและผู้ฝึกอบรมทางการแพทย์อาจใช้เวลาบางเดือนเพื่อได้รับประสบการณ์ด้านคลินิกในชุมชนที่จัดสอนในองค์กร หรือโปรแกรมพยาบาลที่จัดในองค์กร | องค์กรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญ แต่ไม่ได้รับพิจารณาเป็นศูนย์การศึกษาทางการแพทย์สำหรับวัตถุประสงค์ในมาตรฐานนี้

เมื่อองค์กรมีส่วนร่วมในโปรแกรมฝึกอบรมดังกล่าว องค์กรดำเนินการต่อไปนี้
– จัดให้มีกลไกสำหรับกำกับดูแลโปรแกรมการฝึกอบรม
– ได้รับและยอมรับข้อพิจารณา (parameter) ของเจ้าของโปรแกรมวิชาการ
– มีบันทึกที่สมบูรณ์ของผู้รับการฝึกอบรมในองค์กรทุกคน
– มีเอกสารหลักฐานสถานภาพการลงทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (licensure) หรือประกาศนียบัตร (certification) ที่ได้รับ และการจัดระดับทางวิชาการ (academic classification) ของผู้รับการฝึกอบรม
– เข้าใจและจัดให้มีการกำกับดูแลในระดับที่ต้องการสำหรับผู้รับการฝึกอบรมแต่ละประเภทและแต่ละระดับ และ
– นำผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ โปรแกรมคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และโปรแกรมอื่นๆ ขององค์กร (ดูที่ GLD.1.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ GLD.14
Ο 1. องค์กรจัดให้มีกลไกกำกับดูแลโปรแกรมฝึกอบรม
Ο 2. องค์กรได้รับและยอมรับข้อพิจารณาของเจ้าของโปรแกรมวิชาการ
Ο 3. องค์กรมีเอกสารที่สมบูรณ์ของผู้รับการฝึกอบรมในองค์กรทุกคน
Ο 4. องค์กรมีเอกสารหลักฐานสถานภาพการลงทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ และการจัดระดับทางวิชาการของผู้รับการฝึกอบรม
Ο 5. องค์กรเข้าใจและจัดให้มีการกำกับดูแลในระดับที่ต้องการสำหรับผู้รับการฝึกอบรมแต่ละประเภทและแต่ละระดับ
Ο 6. องค์กรนำผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมกับการปฐมนิเทศ โปรแกรมคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และโปรแกรมอื่นๆ ขององค์กร


GLD – ผู้กำกับดูแลกิจการขององค์กร | ความรับผิดชอบของผู้บริหาร | ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กร | การบริหารองค์กรสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การบริหารองค์กรสำหรับสัญญาจ้าง | การบริหารองค์กรสำหรับการจัดทรัพยากร | การจัดการและความรับผิดชอบของบุคลากรทางคลินิก | ทิศทางของแผนกและหน่วยบริการในองค์กร | จริยธรรมองค์กรและคลินิก | การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและมนุษย์ | การวิจัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับมนุษย์