fbpx
WeLoveMed.com

COP โปรแกรมปลูกถ่ายอวัยวะบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่

โปรแกรมปลูกถ่ายอวัยวะบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่
(Transplant Programs Using Living Donor Organs)
(ใหม่)

มาตรฐาน COP.9
โปรแกรมการปลูกถ่ายที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่คุ้มครองสิทธิของผู้บริจาคที่คาดหวังหรือเกิดขึ้นจริง

เจตนาของ COP.9
ความต้องการอวัยวะที่เพิ่มขึ้นและการมีอย่างจำกัดของการบริจาคที่เสียชีวิตแล้วส่งผลให้เพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการบริจาคอวัยวะที่มีชีวิต | มาตรฐานการบริจาคที่มีชีวิตมีเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับการบริจาค การได้รับความยินยอมโดยการบอกกล่าว และการดูแลหลังการบริจาค ไม่ได้มีอยู่ในระดับสากล | ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากและอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นไปได้สำหรับภาวะแทรกซ้อนตลอดชีวิตและไม่ควรรู้สึกข่มขู่หรือกดดันจากการบริจาคอวัยวะ | เพื่อช่วยในการตัดสินใจและมั่นใจว่าสิทธิของผู้บริจาคที่มีชีวิตได้รับการปกป้อง ต้องมีการกำหนดการให้ความรู้เฉพาะบุคคลเกี่ยวกับ การบริจาคอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่ การปลูกถ่าย จริยธรรมทางการแพทย์ และมีการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (ดูที่ PFR.1 และ PFR.6)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ COP.9
Ο 1. ผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจสำหรับการบริจาคในลักษณะปราศจากการข่มขู่และกดดัน
Ο 2. มีการให้ความรู้เฉพาะบุคคลเกี่ยวกับ การบริจาคอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่ การปลูกถ่าย จริยธรรมทางการแพทย์ และมีการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว เป็นผู้สนับสนุนการบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่
Ο 3. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนการบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปลูกถ่าย
Ο 4. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนการบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ข้อมูล สนับสนุน และเคารพผู้บริจาคที่มีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่เหมาะสมระหว่างการตัดสินใจ


มาตรฐาน COP.9.1
โปรแกรมการปลูกถ่ายอวัยวะบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ดำเนินการโดยได้รับการยินยอมเป็นการเฉพาะกับอวัยวะที่บริจาคจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ที่คาดหวังไว้

เจตนาของ COP.9.1
ผู้บริจาคที่คาดหวังไว้ต้องการความเข้าใจตลอดทุกด้านของกระบวนการบริจาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ | ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่จะให้อวัยวะกับสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จัก อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้รับบริจาค | สิ่งสำคัญของการได้รับความยินยอมโดยการบอกกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริจาคที่คาดหวังเต็มใจบริจาคและไม่ได้รับการข่มขู่หรือมีค่าตอบแทนจากการสัญญา และเข้าใจว่าผู้นั้นอาจจะปฏิเสธการบริจาคได้ตลอดเวลา (ดูที่ PFR.5.2)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ COP.9.1
Ο 1. การได้รับการยินยอมโดยการบอกกล่าวสำหรับผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากร และเป็นภาษาที่ผู้บริจาคที่คาดหวังสามารถเข้าใจได้
Ο 2. นอกจากข้อมูลที่ให้กับผู้ป่วยผ่าตัดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยินยอม โปรแกรมการปลูกถ่ายให้ข้อมูลผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านจิตใจของการบริจาค
Ο 3. นอกจากข้อมูลที่ให้กับผู้ป่วยผ่าตัดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยินยอม โปรแกรมการปลูกถ่ายให้ข้อมูลผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่
Ο 4. นอกจากข้อมูลที่ให้กับผู้ป่วยผ่าตัดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยินยอม โปรแกรมการปลูกถ่ายให้ข้อมูลผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
Ο 5. โปรแกรมการปลูกถ่ายให้ข้อมูลแก่ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้สมัครที่ปลูกถ่าย
Ο 6. โปรแกรมการปลูกถ่ายให้ข้อมูลแก่ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงสิทธิของผู้บริจาคที่จะเลือกออกจากการบริจาคในเวลาใดๆ ก็ตามในระหว่างขั้นตอนการบริจาค


มาตรฐาน COP.9.2
โปรแกรมการปลูกถ่ายที่ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกทางคลินิกและจิตวิทยาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่

เจตนาของ COP.9.2
ผู้บริจาคอวัยวะต้องได้รับการประเมินสำหรับความเหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ | การประเมินทางการแพทย์กำหนดความสามารถทางกายภาพที่จะบริจาคและระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพในทันทีและความเสี่ยงในอนาคต | การประเมินผลทางจิตวิทยาต้องดำเนินการโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่มีประสบการณ์ในการปลูกถ่ายเพื่อกำหนดความสามารถในการตัดสินใจ คัดกรองความเจ็บป่วยทางจิตใจที่มีอยู่ และประเมินการบังคับใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้บริจาคจะต้องประเมินความสามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนการบริจาคและผลที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ (ดูที่ AOP.1.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ COP.9.2
Ο 1. เอกสารโปรแกรมการปลูกถ่ายกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่
Ο 2. เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ของโปรแกรมการปลูกถ่าย สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และหลักการของจริยธรรมทางการแพทย์
Ο 3. ผลของการประเมินทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมอยู่ในการกำหนดความเหมาะสมของการบริจาค
Ο 4. ผลของการทดสอบทางการแพทย์ระบุโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็ง รวมอยู่ในการกำหนดความเหมาะสมของการบริจาค
Ο 5. ผลของการประเมินทางด้านจิตวิทยา รวมอยู่ในการกำหนดความเหมาะสมของการบริจาค
Ο 6. โปรแกรมการปลูกถ่ายบันทึกการยืนยันความเข้ากันได้ของอวัยวะ ในเวชระเบียนของผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่


มาตรฐาน COP.9.3
แผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคลเป็นแนวทางในการดูแลผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่

เจตนาของ COP.9.3
นอกจากความจำเป็นในการดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยระหว่างขั้นตอนการผ่าตัด ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่มีการรักษาและการดูแลทางด้านสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องมีการพิจารณาจัดทำแผนการดูแลเฉพาะบุคคล และนำไปปฏิบัติ สำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตทุกคน (ดูที่ COP.2.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ COP.9.3
Ο 1. โปรแกรมการปลูกถ่ายที่ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะที่ยังมีชีวิต ได้รับคำแนะนำจากแนวทางในการดูแลผู้บริจาคที่มีชีวิตใน การประเมินผล การบริจาค และการจำหน่ายหลังบริจาค (ดูที่ GLD.11.2)
Ο 2. โปรแกรมการปลูกถ่ายที่ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะที่ยังมีชีวิต ให้การดูแลผู้ป่วยโดยหลายสาขาวิชาชีพ ประสานงานโดยแพทย์ของผู้บริจาคแต่ละคนตลอดขั้นตอนการประเมินผล การบริจาค และการจำหน่ายหลังบริจาค (ดูที่ ACC.3)
Ο 3. ผู้สมัครเป็นผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจอย่างต่อเนื่องหลังบริจาค


COP – การดูแลที่ให้แก่ผู้ป่วยทุกราย | การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง | การรับรู้ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะผู้ป่วย | บริการกู้ชีพ | อาหารและโภชนบำบัด | การบำบัดความเจ็บปวด | การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต | องค์กรบริการให้อวัยวะและ/หรือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ | โปรแกรมปลูกถ่ายอวัยวะบริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่