fbpx
WeLoveMed.com

SQE การกำหนดสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์


มาตรฐาน SQE.10
องค์กรมีวิธีปฏิบัติที่ใช้หลักฐาน เป็นธรรม มีมาตรฐาน (standardized, objective, evidence-based procedure) ในการมอบสิทธิแก่บุคลากรสายแพทย์ที่จะรับและรักษาผู้ป่วย และให้บริการทางคลินิกอื่น อย่างสอดคล้องกับคุณสมบัติของบุคลากรผู้นั้น ℗

เจตนาของ SQE.10
การกำหนดความสามารถด้านคลินิกที่เป็นปัจจุบัน และการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทำการดูแลด้านคลินิกอะไรบ้าง มักจะเรียกว่า “การให้สิทธิ” (privileging) เป็นการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งที่องค์กรทำเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพบริการทางคลินิก

การตัดสินให้สิทธิการดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกรับเข้าทำงานในองค์กรมีดังต่อไปนี้:

 • การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพทางคลินิก และทำให้สิทธิประโยชน์ทางคลินิกที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากภายนอกองค์กร | แหล่งข้อมูลอาจรวมถึงโปรแกรมการศึกษาพิเศษ จดหมายจากที่ทำงานเดิม และ/หรือ เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด และข้อมูลที่มีคุณภาพที่มาจากองค์กร | โดยทั่วไป แหล่งข้อมูลเหล่านี้ นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น โปรแกรมการศึกษาพิเศษ ไม่ได้มีการตรวจสอบจากแหล่งที่มาเว้นแต่มีความจำเป็นโดยนโยบายองค์กร | ถึงแม้ว่าแหล่งภายนอกอาจจะไม่ให้ความชัดเจน หลักฐานที่เป็นรูปธรรมของความสามารถทางคลินิกในปัจจุบัน อย่างน้อยจะมีการระบุความเชี่ยวชาญไว้ | มีการตรวจสอบการปฏิบัติความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (ดูที่ SQE.11)
 • ไม่มีทางที่ดีที่สุดที่จะวิเคราะห์การดำเนินการกิจกรรมทางคลินิกของบุคลากรด้านคลินิกใหม่ | อาจมีการระบุไว้สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมพิเศษ และระบุรายการความสามารถของการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเป็นพิเศษ องค์กรกำหนดสิทธิในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยสำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านั้น | องค์กรอื่นๆ อาจเลือกที่จะระบุรายการในรายละเอียดแต่ละประเภทของผู้ป่วยและแต่ละขั้นตอนการรักษา (ดูที่ AOP.1, ME 3; ASC.3.1; MMU.4.2 และ MMU.6)
 • ในแต่ละความเชี่ยวชาญพิเศษ มีการกำหนดกระบวนการในการให้สิทธิอย่างเป็นรูปแบบ อย่างไรก็ตามกระบวนการอาจจะไม่เหมือนกันในทุกความเชี่ยวชาญ | ดังนั้นสิทธิจะแตกต่างสำหรับศัลยแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ ทันตแพทย์หรือนักรังสีวิทยา เช่น แต่ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้กระบวนการสำหรับการอธิบายสิทธิจะเป็นมาตรฐาน | สำหรับผู้ปฏิบัติงานในครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานการดูแลรักษาเบื้องต้นและอื่น ๆ ที่ให้ความหลากหลายของยาทั่วไป สูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และบริการอื่น ๆ การอธิบายสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ระบุถึง “ความเชี่ยวชาญ” ที่สามารถให้บริการ
 • การตัดสินใจการให้สิทธิความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ รวมถึง
  – การคัดเลือกโดยผู้นำของแผนก/หน่วยบริการว่ากระบวนการใดที่ได้รับการตรวจติดตามโดยการเก็บข้อมูล (ดูที่ GLD.11.1 และ SQE.1.1)
  – การนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในกระบวนการตรวจติดตามและการประเมินอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรสายแพทย์ของแผนก/หน่วยบริการ (ดูที่ SQE.11) และ
  – การใช้ข้อมูลในการตรวจติดตามในกระบวนการแต่งตั้งใหม่และการต่ออายุการทำงาน (ดูที่ SQE.12)
 • นอกจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตสัมพันธ์กับการศึกษาและการฝึกอบรม องค์กรระบุความเชี่ยวชาญที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การบริหารยาเคมีบำบัด การใช้ยาในขั้นอื่นๆ หรือ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งบุคลากรสายแพทย์มีการกำหนดหรือปฏิเสธสิทธิดังกล่าว | ขั้นตอน การใช้ยาหรือบริการอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง, จะมีการระบุโดยเฉพาะในแต่ละ ความเชี่ยวชาญและมีหลักฐานที่เห็นได้ชัดในขั้นตอนการอธิบายความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ บางขั้นตอนอาจจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ เช่น การใช้หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือเทคโนโลยีการผ่าตัดระยะไกลหรือเทคโนโลยีในการรักษาโรค (therapeutic technology) | นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายต้องใช้ทักษะในการปลูก การสอบเทียบและการตรวจสอบสิทธิที่ได้รับอนุญาต (ดูที่ ASC.7.4)
 • นอกจากนี้สิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาตถ้าองค์กรไม่ได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นพิเศษหรือพนักงานสนับสนุนการใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างเช่น ไตวิทยามีอำนาจที่จะทำล้างไต หรือจะไม่ได้รับสิทธิทำงานสำหรับความสามารถที่จะใส่ขดลวดเพื่อรักษาโรคหัวใจ ถ้าองค์กรไม่ได้ให้บริการดังกล่าว
 • เมื่อการยื่นคำขอใบอนุญาต/การลงทะเบียนได้รับการยืนยันจากแหล่งที่ออก แต่เอกสารอื่น ๆ เช่น การศึกษาและการฝึกอบรมจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการระบุสิทธิทำงานสำหรับการสมัคร อย่างไรก็ตามผู้สมัครเหล่านี้อาจไม่ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระจนกระทั่งหลักฐานคุณสมบัติทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยกระบวนการที่อธิบายข้างต้น การกำกับดูแลดังกล่าวกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายขององค์กรให้เป็นไปตามระดับ เงื่อนไข และระยะเวลา

หมายเหตุ: เมื่อบุคลากรสายแพทย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร เช่น เป็นประธานหรือหัวหน้าของแผนกคลินิก งานบริหารขอบองค์กร หรือตำแหน่งอื่นๆ ดังกล่าว ความรับผิดชอบต่อบทบาทนี้จะมีการระบุในคำบรรยายลักษณะงาน (ดูที่ SQE.1.1) | มีการระบุการตรวจสอบแหล่งที่มาหลักของหลักฐานคุณสมบัติในนโยบายองค์กร เพื่อสนับสนุนบทบาทของการบริหารนี้

ขั้นตอนการอธิบายสิทธิการทำงาน
a) เป็นมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ และมีหลักฐาน
b) มีการบันทึกไว้ในนโยบายขององค์กร
c) มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและเป็นหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรสายแพทย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
d) มีการปฏิบัติตามโดยบุคลากรสายแพทย์สำหรับทุกระดับ และ
e) สามารถแสดงให้เห็นวิธีการที่เป็นขั้นตอนที่มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการจัดทำข้อมูลสิทธิทางคลินิก ให้บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร (เช่น ห้องผ่าตัด แผนกฉุกเฉิน) ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะให้บริการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น | บุคลากรสายแพทย์ให้สำเนาสิทธิทางคลินิค | มีการสื่อสารข้อมูลที่มีการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ (ดูที่ GLD.6.2 และ SQE.3)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.10
Ο 1. มีขั้นตอนการอธิบายสิทธิการทำงานตาม a) ถึง e) ในหัวข้อเจตนา
Ο 2. มีการจัดทำข้อมูลสิทธิทางคลินิก ให้บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร (เช่น ห้องผ่าตัด แผนกฉุกเฉิน) ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะให้บริการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น
Ο 3. บุคลากรสายแพทย์ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษเมื่อได้รับอนุญาตจากองค์กรเท่านั้น


SQE – การวางแผน | การกำหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย์ | การกำหนดสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ | การตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง | การแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์ใหม่และการต่ออายุสิทธิทางคลินิก | บุคลากรสายพยาบาล | ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพอื่น