fbpx
WeLoveMed.com

SQE ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพอื่น


มาตรฐาน SQE.15
องค์กรมีวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับรวบรวม สอบทาน และประเมิน เอกสารคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์) ℗

เจตนาของ SQE.15
สถานพยาบาลมีการจ้างหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ให้บริการและดูแลผู้ป่วย หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้ป่วย | ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ เช่น พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ช่วยผ่าตัด ผู้ชำนาญด้านการดูแลฉุกเฉิน เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม | ในบางประเทศหรือบางวัฒนธรรม บุคคลกลุ่มนี้รวมถึงหมอพื้นบ้าน หรือผู้ที่ให้การดูแลเสริมหรือการดูแลทางเลือก (เช่น การฝังเข็ม ยาสมุนไพร) | บ่อยครั้งที่บุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้ปฏิบัติงานในองค์กร แต่จะมีการส่งต่อให้แก่องค์กรหรือให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน | หลายวิชาชีพได้รับการฝึกอบรมที่เป็นทางการและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกาศนียบัตร หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจของท้องถิ่นหรือประเทศ | บางคนอาจผ่านการฝึกงานจากโปรแกรมหรือประสบการณ์ภายใต้การกำกับดูแลที่ไม่เป็นทางการนัก

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและสอบทานหลักฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือปฏิบัติงานในองค์กร | องค์กรต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้การดูแลรักษา และต้องระบุประเภทของการดูแลรักษาที่ได้รับอนุญาต ถ้าไม่มีระบุไว้ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ | องค์กรสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอื่นๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล โดย

– ทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
– รวบรวมหลักฐานคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละคน โดยอย่างน้อยมีหลักฐานของการศึกษาและฝึกอบรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันถ้ากำหนดไว้ และ
– การตรวจสอบสารสนเทศที่จำเป็น เช่น การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรที่เป็นปัจจุบัน

องค์กรจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางสอบทานหลักฐานคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องก้บหน้าที่รับผิดชอบที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติ แม้ว่าการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างประเทศและเป็นเวลานานมาแล้ว | วิธีการที่สามารถใช้ได้ คือ การสอบทานผ่านเว็บไซต์ที่ปลอดภัย การโทรศัพท์สอบถามจากแหล่งข้อมูลและบันทึกไว้ คำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร และองค์กรที่สาม (third party) เช่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการกำหนด

สถานการณ์ที่อธิบายไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในหัวข้อเจตนาของมาตรฐาน SQE.9 ถือว่าเป็นสิ่งทดแทนที่ยอมรับได้สำหรับองค์กรในการสอบทานแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหลักฐานคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอื่นๆ

การปฏิบัติตามมาตรฐานหมายความว่าจะต้องมีการสอบทานกับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิสำหรับ
– ผู้ประกอบวิชาชีพใหม่ที่เริ่มงานสี่เดือนก่อนที่จะมีการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองคุณภาพครั้งแรก และ
– ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพที่กาลังปฏิบัติงานภายในช่วงสามปี

มีการบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติถ้าไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีกระบวนการศึกษาที่เป็นทางการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการขึ้นทะเบียน หรือหลักฐานคุณวุฒิ หรือหลักฐานความสามารถอื่นๆ | มีการบันทึกไว้เมื่อไม่สามารถทำการสอบทานได้ เช่น เอกสารสูญหายไประหว่างเกิดอุบัติภัย | องค์กรรวบรวมและเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลหลักฐานคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพแต่ละคน | แฟ้มข้อมูลประกอบด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการขึ้นทะเบียนที่เป็นปัจจุบันเมื่อระเบียบข้อบังคับกำหนดให้มีการต่ออายุ (ดูที่ SQE.5)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.15
Ο 1. องค์กรมีวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการรวบรวมหลักฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพแต่ละคน
Ο 2. มีการบันทึกหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
Ο 3. มีการสอบทานสารสนเทศดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต้นกำเนิดตามตัวแปรที่อยู่ในหัวข้อเจตนา SQE.9
Ο 4. มีการเก็บรักษาบันทึกหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร หรือการขึ้นทะเบียน ที่กำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ
Ο 5. องค์กรมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าบุคลากรอื่นๆ ซึ่งติดตามแพทย์อิสระมาให้บริการแก่ผู้ป่วยและมิได้เป็นบุคลากรขององค์กร เป็นผู้มีหลักฐานคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดขององค์กร


มาตรฐาน SQE.16
องค์กรมีวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการระบุหน้าที่รับผิดชอบและจัดมอบหมายงานทางคลินิก บนพื้นฐานของเอกสารคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ และระเบียบข้อบังคับที่มี

มาตรฐาน SQE.16.1
องค์กรมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพขององค์กร

เจตนาของ SQE.16 และ SQE.16.1
องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุประเภทของกิจกรรมหรือบริการต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพสาขาอื่นๆ สามารถทำได้ในองค์กร | การระบุนี้ทำได้โดยการจัดทำข้อตกลง การมอบหมายงาน คำบรรยายลักษณะงาน (ดูที่ SQE.1.1) หรือวิธีการอื่นๆ | นอกจากนั้น องค์กรกำหนดระดับของการควบคุมดูแล (ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ ถ้าต้องมี | ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ เข้าร่วมในโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กร

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.16
Ο 1. มีการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ ในการมอบหมายงานทางคลินิก
Ο 2. กระบวนการมอบหมายงานนำกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
Ο 3. กระบวนการมอบหมายงานสนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.16.1
Ο 1. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพขององค์กร (ดูที่ QPS.1, ME 4)
Ο 2. มีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้โดยสิ่งที่พบจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (ดูที่ GLD.11.1, ME 3)
Ο 3. มีการบันทึกสารสนเทศที่เหมาะสมจากกระบวนการทบทวนในแฟ้มข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ


SQE – การวางแผน | การกำหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย์ | การกำหนดสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ | การตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง | การแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์ใหม่และการต่ออายุสิทธิทางคลินิก | บุคลากรสายพยาบาล | ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพอื่น