fbpx
WeLoveMed.com

SQE การตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง


มาตรฐาน SQE.11
องค์กรใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วยโดยบุคลากรสายแพทย์แต่ละคน

เจตนาของ SQE.11
คำอธิบายคำศัพท์และความคาดหวังในมาตรฐานนี้มีดังต่อไปนี้:

การตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กระบวนการของการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และผลลัพธ์ทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ | ผู้นำของแผนก/หน่วยบริการรับผิดชอบต่อการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของบุคลากรสายแพทย์และดำเนินการที่เหมาะสม | การดำเนินการโดยทันทีทำได้โดยปรึกษาบุคลากร กำหนดให้อยู่ในการควบคุมดูแล จำกัดสิทธิ หรือการชี้วัดอื่นเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ | การดำเนินการในระยะยาวรวมถึงการรวมข้อมูลและสารสนเทศเข้าด้วยกันเพื่อแนะนำบุคลากรสายแพทย์และผู้มีสิทธิในคลินิกที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง | กระบวนการนี้จัดทำขึ้นอย่างน้อยทุกๆ สามปี | การดำเนินการอื่นอาจทำโดยจดบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสายแพทย์อื่นๆ ทราบถึงพฤติกรรมและหลักฐานผลลัพธ์ทางคลินิกที่เป็นมาตรฐาน

การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในบุคลากรสายแพทย์ให้ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการของ การรักษาบุคลากรสายแพทย์ไว้และถึงกระบวนการของการให้สิทธิประโยชน์ทางคลินิก (ดูที่ SQE.9 ถึง SQE.9.2) | แม้ว่าต่ออายุสมาชิกและการให้สิทธิประโยชน์ทางคลินิกในรอบสามปีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรสายแพทย์ กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำอย่างต่อเนื่องและมีการเคลื่อนไหว | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพและปลอดภัยที่สำคัญของผู้ป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าประสิทธิภาพการทำงานทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ ไม่ได้มีการสื่อสารและการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

กระบวนการของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อ
– ปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพสูงและดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
– กำหนดพื้นฐานสำหรับการลดความแตกต่างในการทำงานภายในแผนก/หน่วยบริการโดยการเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนร่วมงานและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและเครือข่ายทางคลินิก และ
– กำหนดพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงผลลัพธ์ของทั้งแผนก/หน่วยบริการโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติภายนอกองค์กรและการวิจัยที่ตีพิมพ์และผลลัพธ์ทางคลินิก

การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสายแพทย์ครอบคลุมสามหัวข้อ – พฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และผลลัพธ์ทางคลินิก

พฤติกรรม
บุคลากรสายแพทย์เป็นตัวอย่างและเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร | วัฒนธรรมความปลอดภัยมีลักษณะพิเศษด้วยการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยไม่ต้องกลัวการแก้แค้นหรือไม่มีความสำคัญ | วัฒนธรรมที่ยังปลอดภัยรวมถึงความเคารพเป็นอย่างสูงระหว่างกลุ่มทางวิชาชีพที่ไม่มีพฤติกรรมก่อกวนและอื่นๆ | ความคิดเห็นของพนักงานจากการสำรวจและรูปแบบอื่น ๆ สามารถสร้างพฤติกรรมที่ต้องการและสามารถสนับสนุนบทบาทของบุคลากรสายแพทย์

การประเมินพฤติกรรม รวมถึง

  • การประเมินว่าบุคลากรสายแพทย์มีความเข้าใจและสนับสนุนมาตรการทางพฤติกรรมขององค์กรและมีการระบุพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้
  • มีการระบุไว้ว่าการไม่มีรายงานพฤติกรรมโดยบุคลากรสายแพทย์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และ
  • การรวบรวม การวิเคราะห์ และการใช้สารสนเทศและข้อมูลจากการสำรวจบุคลากรและแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ ควรระบุความสำเร็จและความท้าทายที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสายแพทย์ในความพยายามที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (แก้คำผิด)
บุคลากรสายแพทย์มีความก้าวหน้าและมีประสบการณ์ในองค์กรในการที่พวกเขาปฏิบัติงานอย่างมีวิวัฒนาการ แนะนำ กลุ่มผู้ป่วย เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางคลินิก ใหม่ๆ | บุคลากรสายแพทย์ที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน จะสะท้อนให้เห็นถึง การเจริญเติบโตและการพัฒนาต่อไปในมิติที่สำคัญของการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ:

a) การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต (มาตรการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความถี่ของการบริการป้องกันและรายงานจากผู้ป่วยและครอบครัว) (ดูที่ PFR.3)
b) ความรู้ทางการแพทย์/คลินิก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการพัฒนาด้านชีวการแพทย์ ด้านคลินิก ด้านโรคระบาด และด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและการให้ศึกษาแก่ผู้อื่น (มาตรการที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก รวมทั้ง การปรับตัวและการแก้ไขแนวทางการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการประชุมวิชาชีพและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย) (ดูที่ GLD.11.2)
c) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปรับปรุง รวมถึงการใช้หลักฐานและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบค้น (investigate) ประเมิน และปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตัวอย่างของมาตรการที่เป็นไปได้ รวมถึงการสอบถาม/การวิจัยทางคลินิกด้วยความอยากรู้ของตนเอง การได้รับสิทธิประโยชน์ทางคลินิกใหม่บนพื้นฐานของการศึกษาและการมีทักษะใหม่ และมีส่วนร่วมในการประชุมความต้องการพิเศษทางวิชาชีพหรือ การศึกษาอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดของใบอนุญาต)
d) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสร้างและคงไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันกับผู้ป่วย ครอบครัว และสมาชิกในทีมดูแลสุขภาพอื่นๆ (ตัวอย่างของมาตรการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมในรอบการเรียนการสอน การให้คำปรึกษากับทีมงาน ความเป็นผู้นำ และการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยและครอบครัว)
e) ความเป็นวิชาชีพ รวมถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความเข้าใจและมีความไวต่อความหลากหลาย และทัศนคติที่รับผิดชอบต่อผู้ป่วย วิชาชีพและสังคม (ตัวอย่างของมาตรการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเป็นผู้นำความคิดระหว่างบุคลากรสายแพทย์ เมื่อมีปัญหาทางคลินิกและวิชาชีพ การให้บริการบนหลักจริยธรรมหรือการอภิปรายประเด็นด้านจริยธรรม การรักษาตารางเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง และการมีส่วนร่วมในชุมชน)
f) การปฏิบัติบนพื้นฐานเชิงระบบ (system-based practices) รวมทั้งการรับรู้และตอบสนองต่อเนื้อหาและระบบการดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับความสามารถในการเรียกใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบเพื่อให้การดูแลสุขภาพดีที่สุด (ตัวอย่างของมาตรการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการทำความเข้าใจความหมายที่ใช้บ่อยในระบบโรงพยาบาล เช่นระบบยา และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้มากเกินไป ใช้น้อยเกินไป และการใช้ที่ไม่ถูกต้อง)
g) การให้บริการโดยทรัพยากร รวมถึงความเข้าใจในความจำเป็นในการดูแลทรัพยากรและการฝึกการดูแลค่าใช้จ่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตรวจวินิจฉัยที่ใช้มากเกินไปและใช้ผิดวัตถุประสงค์ และการรักษาที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ (ตัวอย่างของมาตรการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการซื้อที่สำคัญ ภายในพื้นที่การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเข้าใจการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการตระหนักถึงค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและผู้จ่ายเงินของการบริการ) (ดูที่ GLD.7)

ขั้นตอนในการตรวจสอบและการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ ควรตระหนักที่เกี่ยวข้องความสำเร็จและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายแพทย์เหล่านี้โดยมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ผลลัพธ์ทางคลินิก
ขั้นตอนในการตรวจสอบและการประเมินอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรสายแพทย์ใช้กันโดยทั่วไป เช่นเดียวกับ ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางคลินิกของสมาชิกและผู้ที่ให้บริการโดยเฉพาะ

แหล่งข้อมูลในระดับองค์กร | องค์กรเก็บรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ ตัวอย่างเช่น การรายงานไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพที่จะสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรหรือการชำระเงินค่าบริการ | เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสายแพทย์ของแต่ละบุคคล เช่นข้อมูลในระดับองค์กร

– จะต้องมีการเก็บรวบรวมไว้ในลักษณะที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายดายสามารถระบุได้
– ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ของแต่ละบุคคล และ
– สามารถวัดประสิทธิผลภายในและ/หรือภายนอกที่จะเข้าใจรูปแบบการปฎิบัติงานของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาในการเข้าพัก ความถี่ของการทดสอบวินิจฉัย การใช้เลือดและการใช้ยาบางชนิดอื่นๆ

แหล่งข้อมูลเฉพาะแผนก | ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมในระดับของแต่ละแผนก/หน่วยบริการ | ผู้นำของแผนก/หน่วยบริการกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับการตรวจวัดในแผนกเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบรวมทั้งการปรับปรุง | มีมาตรการเฉพาะในการให้บริการและสิทธิประโยชน์ทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ในแต่ละแผนก | เช่นเดียวกับข้อมูลในระดับองค์กร เป็นประโยชน์ในการประเมินผลของแต่ละสมาชิกในแผนก/หน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลดังกล่าว
– จะต้องมีการเก็บรวบรวมในลักษณะดังกล่าวที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลสามารถระบุได้อย่างง่ายดาย
– ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์แต่ละบุคคล และ
– สามารถวัดประสิทธิผลภายในและ/หรือภายนอกของแผนก/หน่วยบริการ เพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างของข้อมูลของแผนก/หน่วยบริการที่เป็นไปได้ดังกล่าว รวมถึงความถี่ของการดำเนินการทางคลินิก ภาวะแทรกซ้อน ผลลัพธ์ และการใช้ทรัพยากรเช่นที่ปรึกษา | นอกจากนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าไม่ได้เป็นที่คาดว่าแผนก/หน่วยบริการใดๆ จะมีความสามารถหรือความต้องการในการตรวจสอบทุกสิทธิที่ระบุไว้ของผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน | มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่สำคัญหรือแง่มุมของการบริการที่สำคัญในระดับแผนกสำหรับสิทธิที่สมาชิกในทีมมีในแผนก/หน่วยบริการ ทั้งหมดหรือมากที่สุด | ดังนั้นไม่มีข้อมูลเพียงหนึ่งชุดที่จะพอเพียงในการตรวจสอบและประเมินผลการบุคลากรสายแพทย์ทุกคน | ข้อมูลที่เป็นตัวเลือก ความถี่ของการตรวจสอบและการวิเคราะห์ และการใช้งานจริงของข้อมูลและเอกสารในการบันทึกของบุคลากรสายแพทย์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากต่อแผนก/หน่วยบริการ ต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และต่อสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ | การตรวจสอบและประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ การสังเกตการณ์ และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการถามคำถาม: “การเปรียบเทียบผู้ประกอบวิชาชีพกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ภายในแผนกและการเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในโรงพยาบาลอื่นๆ ในภูมิภาคหรือ ประเทศ ทำอย่างไร?” การเปรียบเทียบภายในองค์กรเป็นการลดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ภายใน แผนกและเป็นเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในแผนก | การเปรียบเทียบจากภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอาชีพที่เกี่ยวข้อง | แต่ละแผนกจะมีฐานข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ แนวปฏิบัติทางคลินิก และแหล่งข้อมูลบทความทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่น่าพอใจ | ตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนเนื้องอกจะมีประโยชน์ หรือข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เดียวกัน (แนวปฏิบัติทางคลินิก) | ในทำนองเดียวกันสมาคมศัลยศาสตร์ระดับประเทศหรือระดับต่างประเทศอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผลการรักษาหรือภาวะแทรกซ้อนไว้

ในบทสรุป ขั้นตอนการตรวจสอบและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสายแพทย์

  • เป็นมาตรฐานตามประเภทของบุคลากรสายแพทย์และ/หรือแผนกหรือหน่วยบริการทางคลินิก
  • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบและข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบภายในเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และผลลัพธ์ทางคลินิก
  • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบและข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบภายนอกที่มีสามารถใช้ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ หลักฐานที่ใช้ปฏิบัติดีที่สุด หรือแหล่งข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกที่เป็นมาตรฐาน
  • จะดำเนินการโดยผู้นำของแต่ละแผนกหรือหน่วยบริการ ผู้จัดการอาวุโสทางการแพทย์ หรือผู้ตรวจสอบบุคลากรสายแพทย์
  • รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์อาวุโสและหัวหน้าแผนกโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม (ดูที่ GLD.11.1, ME 1) และ
  • ให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบุคลากรสายแพทย์ รวมทั้งผลของการสอบทาน การดำเนินการ และผลกระทบจากการกระทำของผู้ที่มีสิทธิ (ถ้ามี)

ในที่สุด ขณะที่กระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์มีวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและข้อมูลและสารสนเทศอาจมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการตรวจสอบนโยบายองค์กรอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน | การตรวจสอบจะดำเนินการโดยหัวหน้าของแผนกหรือหน่วยบริการ ผู้จัดการอาวุโสทางการแพทย์ หรือผู้ตรวจสอบบุคลากรสายแพทย์ | มีการบันทึกผลการวิจัย บทสรุป และการกระทำใด ๆ หรือคำแนะนำ ไว้ในแฟ้มบุคลากรสายแพทย์ | เมื่อมีการค้นพบที่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งหรือสิทธิทำงานของบุคลากรสายแพทย์ มีกระบวนการที่จะดำเนินการกับการค้นพบดังกล่าวทันที | มีการบันทึกการดำเนินการโดยทันที “สำหรับสาเหตุ” ดังกล่าวไว้ในแฟ้มของผู้ประกอบวิชาชีพและจะสะท้อนให้เห็นในรายการของสิทธิทางคลินิก | การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการ (ดูที่ QPS.4 และ SQE.3)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.11
Ο 1. มีการติดตามและประเมินผลการประกอบวิชาชีพของบุคลากรสายแพทย์แต่ละคนอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานของแต่ละแผนก/หน่วยบริการตามนโยบายขององค์กร (ดูที่ SQE.3, ME 5)
Ο 2. มีการติดตามและประเมินผลระบุถึงความสำเร็จและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และผลลัพธ์ทางคลินิกขอบบุคลากรสายแพทย์เปรียบเทียบกับบุคลากรสายแพทย์ในแผนก/หน่วยบริการอื่น
Ο 3. มีการทบทวนผลลัพธ์ทางคลินิกจากข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ของบุคลากรสายแพทย์ กับวัตถุประสงค์และหลักฐานที่ใช้ปฏิบัติ ที่มีอยู่ สำหรับมาตรฐานภายนอกองค์กร
Ο 4. มีการทบทวนข้อมูลและสารสนเทศจากการติดตามอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน โดยผู้นำของแต่ละแผนกหรือหน่วยบริการ ผู้จัดการอาวุโสทางการแพทย์ หรือผู้ตรวจสอบบุคลากรสายแพทย์ และมีการบันทึกผลลัพธ์ ข้อสรุป และการดำเนินการไว้ในแฟ้มข้อมูลหลักฐานคุณสมบัติหรือแฟ้มข้อมูลอื่นๆ ของบุคลากรสายแพทย์
Ο 5. เมื่อมีการค้นพบที่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งหรือสิทธิทำงานของบุคลากรสายแพทย์ มีกระบวนการที่จะดำเนินการกับการค้นพบดังกล่าวทันที มีการบันทึกการดำเนินการโดยทันที “สำหรับสาเหตุ” ดังกล่าวไว้ในแฟ้มของผู้ประกอบวิชาชีพและจะสะท้อนให้เห็นในรายการของสิทธิทางคลินิก การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการ


SQE – การวางแผน | การกำหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย์ | การกำหนดสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ | การตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง | การแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์ใหม่และการต่ออายุสิทธิทางคลินิก | บุคลากรสายพยาบาล | ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพอื่น