fbpx
WeLoveMed.com

SQE การแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์ใหม่และการต่ออายุสิทธิทางคลินิก


มาตรฐาน SQE.12
องค์กรกำหนดการตรวจสอบและประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ สามปี ว่าจะมีการต่อสมาชิกภาพและมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์หรือไม่ ℗

เจตนาของ SQE.12
คำอธิบายคำศัพท์และความคาดหวังในมาตรฐานนี้มีดังต่อไปนี้:

การแต่งตั้งใหม่
การแต่งตั้งใหม่เป็นกระบวนการของการตรวจสอบบุคลากรสายแพทย์อย่างน้อยทุกๆ สามปี เพื่อตรวจสอบ

 • หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน
 • ว่าบุคลากรสายแพทย์ไม่ได้ถูกดำเนินการทางวินัยจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและให้การรับรอง
 • ว่ามีแฟ้มเอกสารเพียงพอที่จะหาสิทธิใหม่หรือขยายสิทธิหรือหน้าที่ในองค์กร และ
 • ว่าบุคลากรสายแพทย์มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่สามารถดูแลผู้ป่วยและให้การรักษาโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล

ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบนี้จะถูกรวบรวมจากข้อมูลภายใน การตรวจสอบและการประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากแหล่งภายนอก เช่น การกำกับดูแล องค์กรหรือหน่วยงานวิชาชีพ | มีการระบุบุคคลดังกล่าวในนโยบายองค์กร เช่น ผู้นำในการให้บริการพิเศษ หรือกลไก เช่น มีสำนักงานบุคลากรสายแพทย์ เมื่อผู้นำของแผนก/หน่วยบริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตรวจสอบนี้ได้ มีการบันทึกไว้สำหรับเกณฑ์ใดๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ และวิธีการตัดสินใจ | แฟ้มหลักฐานคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง | ตัวอย่างเช่นเมื่อบุคลากรสายแพทย์นำเสนอใบรับรองของความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับปริญญาที่สูงขึ้นหรือการฝึกอบรมพิเศษขั้นสูง หลักฐานคุณสมบัติใหม่ควรจะตรวจสอบได้ทันทีจากแหล่งที่ออก | ในทำนองเดียวกัน เมื่อหน่วยงานจากภายนอกค้นพบว่า มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดการณ์มาก่อนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และมีการลงโทษ ควรมีการประเมินหน้าที่ทางคลินิคของบุคลากรทางการแพทย์ใหม่ทันที | เพื่อให้มั่นใจว่าแฟ้มบุคลากรสายแพทย์สมบูรณ์และถูกต้อง มีการทบทวนเอกสารอย่างน้อยทุกสามปี และหมายเหตุในแฟ้มระบุถึงการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการที่จำเป็นและการแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการอธิบายการแต่งตั้งสิทธิทางคลินิกใหม่ รวมถึงต่อไปนี้:

 • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อาจจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม | การศึกษาและฝึกอบรมได้รับการยืนยันจากแหล่งที่ให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือการออกหลักฐานคุณสมบัติ | การดำเนินการที่เต็มรูปแบบของสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นอาจจะเลื่อนออกไปจนกว่ากระบวนการตรวจสอบสมบูรณ์หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาของการปฏิบัติภายใต้การดูแลก่อนที่จะอนุญาตให้สิทธิพิเศษใหม่โดยไม่จำกัด ตัวอย่างเช่นจำนวนผู้ดูแลหุ่นยนต์ผ่าตัด
 • บุคลากรสายแพทย์อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ ที่ต่อเนื่อง โดยมีข้อจำกัด ที่ลดลง หรือสิ้นสุด ขึ้นอยู่กับ
  – ผลของการปฏิบัติวิชาชีพจากกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (ดูที่ SQE.11)
  – ข้อจำกัดสิทธิของแต่ละบุคคลจากหน่วยงานวิชาชีพภายนอก ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล  – การค้นพบโดยองค์กรจากการประเมินเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์อื่นๆ
  – สุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ
  – การร้องขอจากผู้ประกอบวิชาชีพ (ดูที่ SQE.3 และ SQE.10)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ SQE.12
Ο 1. องค์กรมีกำหนดการตรวจสอบและประเมินผลของบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ สามปี ว่าจะมีการต่อสมาชิกภาพและมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์หรือไม่
Ο 2. มีหลักฐานในแฟ้มหลักฐานคุณสมบัติทั้งหมดของบุคลากรสายแพทย์ ที่แสดงถึง ระยะต่ออายุ การชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นๆ โดยเป็นสมาชิกบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน
Ο 3. หลักฐานคุณสมบัติที่ได้รับต่อจากการแต่งตั้งครั้งแรกมีอยู่ในแฟ้มของบุคลากรสายแพทย์และได้รับการยืนยันจากแหล่งที่มาหลักก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสิทธิทางคลินิก
Ο 4. มีการบันทึกการต่ออายุในแฟ้มหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรสายแพทย์และรวมถึงบัตรประจำตัวของผู้ตรวจสอบและมีการระบุเงื่อนไขพิเศษใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบ


SQE – การวางแผน | การกำหนดสมาชิกภาพของบุคลากรสายแพทย์ | การกำหนดสิทธิทางคลินิกของบุคลากรสายแพทย์ | การตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรสายแพทย์อย่างต่อเนื่อง | การแต่งตั้งบุคลากรสายแพทย์ใหม่และการต่ออายุสิทธิทางคลินิก | บุคลากรสายพยาบาล | ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพอื่น