fbpx
WeLoveMed.com

FMS ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ


ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety and Security)


มาตรฐาน FMS.4
องค์กรวางแผนโปรแกรมเพื่อจัดให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ และนำแผนสู่การปฏิบัติ ตลอดจนตรวจสอบและมีแผนที่จะลดความเสี่ยงที่ปรากฏชัดเจน ℗

มาตรฐาน FMS.4.1
องค์กรวางแผนโปรแกรมเพื่อจัดให้มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ครอบครัว เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน และนำแผนสู่การปฏิบัติ ℗

มาตรฐาน FMS.4.2
องค์กรวางแผนและจัดงบประมาณสำหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนระบบ อาคาร หรือองค์ประกอบสำคัญ ตามผลการตรวจสอบอาคารสถานที่และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

เจตนาของ FMS.4 ถึง FMS.4.2
ในหลายๆ ประเทศใช้คำว่า “ความปลอดภัย” และ “สวัสดิภาพ” ในความหมายที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกันได้มีการนิยามไว้ | ความปลอดภัย หมายถึง การมั่นใจว่า อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน เทคโนโลยีทางการแพทย์และสารสนเทศ อุปกรณ์ และระบบ ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางร่างกายจากอันตรายกับผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรและ ผู้มาเยือน | สวัสดิภาพ ในทางกลับกัน หมายถึง การปกป้องทรัพย์สินขององค์กรและผู้ป่วย ครอบครัว ผู้มาเยือนและบุคลากร จากอันตราย | การป้องกันและการวางแผนมีความจำเป็นต่อการจัดให้มีอาคารสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์ | องค์กรต้องตระหนักในความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในอาคารสถานที่ | วัตถุประสงค์คือการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ และการคงไว้ซึ่งสภาวะที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพสำหรับผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรและผู้มาเยือน และลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง | ประเด็นนี้สำคัญมากในขณะที่มีการก่อสร้างหรือมีการปรับปรุงอาคาร

ส่วนหนึ่งของโปรแกรมความปลอดภัย องค์กรได้พัฒนาและนำแผนประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านและควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้น | ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ที่แตกหักและแหลมคมซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ผ้าลินินที่ขาดไม่ได้ปิดอย่างสมบูรณ์ หน้าต่างที่แตกหัก น้ำที่รั่วจากเพดาน และสถานที่ที่ไม่มีทางหนีไฟ | มีการบันทึกการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนและดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งตั้งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารสถานที่ทดแทนในระยะยาว

การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับผู้ป่วย ครอบครัว ผู้มาเยือน และบุคลากรและรวมไปถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อ การระบายอากาศ การจราจรของคนเดิน ขยะ/วัสดุที่ไม่ได้ใช้ และความเสี่ยงอื่นๆ | ด้วยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอยู่ในอาคารสถานที่ขององค์กร องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของโครงการก่อสร้างที่องค์กร | การประเมินความเสี่ยงควรทำตลอดทุกช่วงของการก่อสร้าง

นอกจากนี้โปรแกรมความปลอดภัย องค์กรจะต้องมีโปรแกรมสวัสดิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรได้รับการปกป้องจากอันตรายทางร่างกายและการสูญเสียหรือทรัพย์สินสูญหาย | บุคลากร ผู้ขายของ และบุคคลอื่นๆ ทุกคนในองค์กร เช่น อาสาสมัครหรือพนักงานที่ทำงานเป็นสัญญาจ้าง จะได้รับการบ่งชี้ และออกบัตรประจำตัว (ชั่วคราวหรือถาวร) หรือการบ่งชี้รูปแบบอื่นๆ | มีการระบุบุคคลอื่น เช่น ครอบครัวหรือผู้มาเยือนในโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กรและกฎระเบียบข้อบังคับ | ในพื้นที่ที่ต้องการสวัสดิภาพของร่างกายและทรัพย์สินสูง เช่น ห้องเด็กอ่อน และห้องผ่าตัด จะมีระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าติดตาม | นอกจากนี้ อาจจะมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพในพื้นที่เปลี่ยวและพื้นที่ห่างไกล (ดูที่ PFR.1.4, PFR.1.5, AOP.5.3, AOP.6.3, และ FMS.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ FMS.4
Ο 1. องค์กรมีโปรแกรมเพื่อจัดให้มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัย
Ο 2. องค์กรมีรายงานการตรวจสอบอาคารสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
Ο 3. โปรแกรมครอบคลุมความปลอดภัยและสวัสดิภาพในระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงอาคารสถานที่และนำกลยุทธ์ไปใช้เพื่อลดความเสี่ยง (ดูที่ PCI.7.5)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ FMS.4.1
Ο 1. องค์กรมีโปรแกรมเพื่อจัดให้มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ รวมถึงการเฝ้าติดตามและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพ (ดูที่ AOP.5.3 และ AOP.6.3)
Ο 2. โปรแกรมสร้างความมั่นใจว่าบุคลากร ผู้มาเยือน และผู้ขายของ ได้รับการบ่งชี้
Ο 3. ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพต่อร่างกายและทรัพย์สินและพื้นที่ที่ถูกจำกัด ได้รับการระบุ บันทึก เฝ้าติดตามและรักษาความปลอดภัย

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ FMS.4.2
1. องค์กรวางแผนและจัดงบประมาณเพื่อให้อาคารสถานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์กรวางแผนและจัดงบประมาณสำหรับการปรับปรุงหรือจัดหาทดแทน ระบบ อาคาร หรือองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล
3. ผู้นำใช้ทรัพยากรที่ครอบคลุมความปลอดภัยและสวัสดิภาพตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ


FMS – การนำและการวางแผน | ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ | วัตถุอันตราย | การเตรียมพร้อมรับอุบัติภัย | ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | เทคโนโลยีทางการแพทย์ | ระบบสาธารณูปโภค | การติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่ | การให้ความรู้แก่บุคลากร