fbpx
WeLoveMed.com

FMS การติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่

การติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management Program Monitoring)

มาตรฐาน FMS.10
องค์กรเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่ ข้อมูลถูกใช้ในการวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยน (replace) หรือปรับปรุง (upgrade) เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ และระบบและลดความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมองค์กร

เจตนาของ FMS.10
การติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่ช่วยให้องค์กรป้องกันปัญหาและให้สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ และการวางแผนสำหรับการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภค | ข้อกำหนดในการติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน GLD.11 | มีการบันทึกการติดตามและรายงานประจำไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้นำองค์กร

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ FMS.10
Ο 1. มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามสำหรับแต่ละโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่
Ο 2. มีการใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อสนับสนุนการวางแผนสำหรับการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ และระบบและลดความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมองค์กร
Ο 3. มีรายงานการตรวจสอบข้อมูลและคำแนะนำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้นำองค์กรประจำไตรมาส


FMS – การนำและการวางแผน | ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ | วัตถุอันตราย | การเตรียมพร้อมรับอุบัติภัย | ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | เทคโนโลยีทางการแพทย์ | ระบบสาธารณูปโภค | การติดตามโปรแกรมบริหารจัดการอาคารสถานที่ | การให้ความรู้แก่บุคลากร