fbpx
WeLoveMed.com

ACC การเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้าย (Transportation)

มาตรฐาน ACC.6
กระบวนการส่งต่อ โอนย้าย หรือจำหน่ายผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เจตนาของ ACC.6
กระบวนการขององค์กรในการส่งต่อ โอนย้าย หรือจำหน่ายผู้ป่วยรวมถึงการรับรู้ความต้องการในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มาจากการดูแลระยะยาว หรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพต้องการการบริการผู้ป่วยนอกหรือการประเมินในแผนกฉุกเฉินที่มาถึงโดยรถพยาบาลหรือยานพาหนะทางการแพทย์อื่นๆ | เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านหรือสถานที่อื่น | ในสถานการณ์อื่น ผู้ป่วยอาจขับรถมาที่องค์กรเพื่อทำหัตถการ แต่ไม่สามารถขับรถกลับได้ (เช่น การผ่าตัดตา หัตถการที่ต้องทำให้สงบ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน) | การประเมินความต้องการในด้านการเคลื่อนย้ายและสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยเป็นหน้าที่ขององค์กร | ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภูมิภาค ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอาจจะหรืออาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์กร

ลักษณะของการเคลื่อนย้ายจะแตกต่างกันไป อาจจะเป็นรถพยาบาลหรือยานพาหนะอื่นขององค์กร หรือของแหล่งที่ครอบครัวระบุ หรือครอบครัว และ/หรือ เพื่อน เป็นผู้จัดหาการเคลื่อนย้าย | การเคลื่อนย้ายที่เลือกใช้ขึ้นกับสภาวะและสถานะของผู้ป่วย

ยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายที่เป็นขององค์กรจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติการ สภาพ และการบำรุงรักษา | องค์กรระบุสถานการณ์การเคลื่อนย้ายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและดำเนินกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ดูที่ PCI.7; PCI.7.1; PCI.7.1.1; PCI.7.2; PCI.7.3; PCI.8, ME 1; และ PCI.9) | ยาและวัสดุอื่นๆ ที่ต้องการภายในยานพาหนะขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ป่วยที่เคลื่อนย้าย เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุจากแผนกผู้ป่วยนอกกลับบ้านจะแตกต่างจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยไฟไหม้นํ้าร้อนลวกไปยังอีกองค์กรหนึ่งอย่างมาก)

องค์กรที่ทำสัญญาจัดหาบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะต้องทำให้มั่นใจว่าผู้รับช่วงปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยและความปลอดภัยของยานพาหนะในทำนองเดียวกัน | เมื่อการเคลื่อนย้ายให้บริการโดยกระทรวงสาธารณสุข องค์กรที่ทำประกัน หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลขององค์กร การรายงานคุณภาพความปลอดภัยให้กับองค์กรที่รับผิดชอบ ให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าที่สามารถช่วยในการตัดสินใจที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ในทุกกรณี องค์กรประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการรับ ประเมิน และตอบสนองต่อคำร้องเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายที่จัดให้หรือจัดหามา

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ ACC.6
Ο 1. มีการประเมินความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายเมื่อจะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอื่น บริการลักษณะอื่น หรือส่งกลับบ้าน หลังจากการนอนโรงพยาบาลหรือการมาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก
Ο 2. การเคลื่อนย้ายที่จัดให้หรือจัดหามามีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาวะของผู้ป่วย
Ο 3. ยานพาหนะที่ใช้คลื่อนย้ายที่เป็นขององค์กรเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติการ สภาพ และการบำรุงรักษา
Ο 4. บริหารเคลื่อนย้ายตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
Ο 5. ยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ทั้งตามสัญญาจ้างหรือเป็นขององค์กร มีเครื่องมือ วัสดุ และยาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่จะเคลื่อนย้าย
Ο 6. มีกระบวนการพร้อมเพื่อเฝ้าติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของการเคลื่อนย้ายที่จัดให้หรือจัดหามาโดยองค์กร รวมถึงกระบวนการร้องเรียน


ACC – การคัดกรองผู้ป่วยสำหรับการรับไว้ในองค์กร | การรับไว้ในองค์กร | การดูแลอย่างต่อเนื่อง | การจำหน่าย การส่งต่อ และการนัดตรวจติดตาม | การโอนย้ายผู้ป่วย | การเคลื่อนย้าย