fbpx
WeLoveMed.com

QPS การเลือกตัววัดและการเก็บข้อมูล

การเลือกตัววัดและการเก็บข้อมูล (Measure Selection and Data Collection)

มาตรฐาน QPS.2 (ใหม่)
บุคลากรโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสนับสนุนขั้นตอนการเลือกตัววัดทั่วทั้งองค์กรและประสานงานและรวบรวมกิจกรรมที่เป็นตัววัดทั่วทั้งองค์กร

เจตนาของ QPS.2
การเลือกตัววัดเป็นความรับผิดชอบของผู้นำ | GLD.5 อธิบายถึงผู้นำองค์กรตัดสินใจพื้นที่ที่มีความสำคัญที่ใช้วัดสำหรับทั้งองค์กร และ GLD.11 และ GLD.11.1 อธิบายกระบวนการเลือกตัววัดสำหรับแต่ละแผนก/หน่วยบริการ | ทุกแผนกและหน่วยบริการ – หน่วยคลินิคและฝ่ายบริหาร – เลือกตัววัดที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญ | ในองค์กรใหญ่ มีโอกาสสำหรับตัววัดที่คล้ายกันได้รับเลือกมากกว่าหนึ่งแผนก | เช่น การควบคุมการติดเชื้อในแผนกยา และโรคติดเชื้อในแผนก/หน่วยบริการอาจมีความสำคัญในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้ยาปฏิชีวนะในองค์กร | โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่อธิบายในมาตรฐาน QPS มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้แผนก/หน่วยบริการตกลงในมาตรการทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลตัววัดที่เลือก | โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นตำแหน่งที่รวบรวมกิจกรรมที่เป็นตัววัดทั้งหมดในองค์กร รวมถึงการวัดความปลอดภัยทางวัฒนธรรมและการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ | การรวมระบบตัววัดขององค์กรทำให้เกิดโอกาสในการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน (ดูที่ GLD.4)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ QPS.2
Ο 1. โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยสนับสนุนการเลือกตัววัดทั่วทั้งองค์กรในระดับองค์กรและระดับแผนกหรือระดับหน่วยบริการ
Ο 2. โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยประสานงานและรวบรวมกิจกรรมที่เป็นตัววัดทั่วทั้งองค์กร
Ο 3. โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยรวบรวมระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาตรการความปลอดภัยทางวัฒนธรรม และอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและพัฒนาโดยรวมในด้านอื่นๆ
Ο 4. โปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยติดตามความคืบหน้าของการวางแผนรวบรวมข้อมูลตัววัดในลำดับความสำคัญที่เลือก


มาตรฐาน QPS.3
องค์กรสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการ ด้วยโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

เจตนาของ QPS.3
บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ นักวิจัย นักสุขศึกษา และผู้บริหารต้องการสารสนเทศมาช่วยการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตน | สารสนเทศดังกล่าวอาจประกอบด้วยบทความทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติทางคลินิก ข้อค้นพบจากการวิจัย และระเบียบวิธีทางการศึกษา | อินเตอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด แหล่งข้อมูลให้ค้นหาแบบออนไลน์ และเอกสารส่วนบุคคล ล้วนแต่เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและมีคุณค่า (ดูที่ GLD.7)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ QPS.3
Ο 1. สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
Ο 2. สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการศึกษาทางคลินิก
Ο 3. สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการวิจัย
Ο 4. สารสนเทศทางวิชาชีพและสารสนเทศอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการบริหารจัดการ
Ο 5. สารสนเทศถูกจัดเตรียมให้ในเวลาที่ผู้ใช้คาดหวัง


QPS – การจัดการกิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การเลือกตัววัดและการเก็บข้อมูล | การยืนยันความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล | การบรรลุและคงไว้ซึ่งการพัฒนา