fbpx
WeLoveMed.com

QPS การจัดการกิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

การจัดการกิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Management of Quality and Patient Safety Activities)

โปรแกรมโดยรวมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในองค์กรได้รับอนุมัติโดยการกำกับดูแล (ดูที่ GLD.2) โดยผู้นำองค์กรกำหนดโครงสร้างและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม (ดูที่ GLD.4) | ผู้นำระบุความสำคัญโดยรวมสำหรับการวัดผลและการพัฒนาในแผนก/หน่วยบริการ (ดูที่ GLD.11 และ GLD.11.1)

มาตรฐานในบท QPS ระบุโครงสร้าง ความเป็นผู้นำ และกิจกรรมที่สนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาคุณภาพในการจัดลำดับความสำคัญ – ในระดับโรงพยาบาล แผนก และการบริการโดยเฉพาะ | สิ่งนี้รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอุบัติการณ์รุนแรงในระดับองค์กร | มาตรฐานยังอธิบายถึงการบทบาทประสานงานที่เป็นศูนย์กลางของการริเริ่มพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในองค์กร และจัดทำแนวทางและทิศทางการฝึกอบรมพนักงานและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและความปอลดภัยของผู้ป่วย | มาตรฐานไม่ได้ระบุโครงสร้างองค์กร เช่น แผนก เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรตัดสินใจ

มาตรฐาน QPS.1 (ใหม่)
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยไปปฏิบัติ และจัดการกิจกรรมที่จำเป็นในการดำเนินงานโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในองค์กร ℗

เจตนาของ QPS.1
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในองค์กรต้องการโปรแกรมที่ดีในการนำไปปฏิบัติ | เมื่อผู้กำกับดูแลโปรแกรมอนุมัติและผู้นำจัดหาทรัพยากรเพื่อนำโปรแกรมไปปฏิบัติ ต้องใช้แนวทางและการจัดการประจำวันเพื่อดำเนินการโปรแกรมและทำให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (ดูที่ GLD.4)

บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนหรือมากกว่านำโปรแกรมไปในการดำเนินการ | การเข้าร่วมเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ต้องอาศัยความรู้และทักษะ | บุคลากรที่กำกับดูแลโปรแกรมคุณภาพเลือกพนักงานที่มีความสามารถที่จำเป็น | ในบางครั้งบางส่วนของบุคลากรที่เป็นหลักในคุณภาพอาจอยู่ในระดับแผนก/หน่วยบริการในองค์กร | บุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องข้อมูล | บุคลากรในโปรแกรมต้องเข้าใจความสำคัญในระดับองค์กรและความสำคัญระดับแผนก/หน่วยบริการ และนำไปประสานงานโปรแกรมโดยรวม |  บุคลากรโปรแกรมคุณภาพประสานงานและจัดระเบียบมาตรการทั่วทั้งองค์กรและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นตัววัดที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร

การฝึกอบรมและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น | บุคลากรในโปรแกรมคุณภาพช่วยสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กร โดยให้ความช่วยเหลือการรวบรวมข้อมูล เช่น กำหนดแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล ระบุว่าข้อมูลที่เก็บ และวิธีการตรวจสอบข้อมูล | บุคลากรทั่วทั้งองค์กรอาจต้องได้รับความช่วยเหลือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล นำการพัฒนาไปปฏิบัติ และประเมินการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน | ดังนั้น บุคลากรในโปรแกรมคุณภาพจึงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมและการสื่อสารเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วทั้งองค์กร (ดูที่ GLD.9)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ QPS.1
Ο 1. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในวิธีการและกระบวนการของการพัฒนาถูกเลือกให้เป็นผู้นำการปฏิบัติซึ่งโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Ο 2. บุคลากรที่กำกับดูแลโปรแกรมคุณภาพเลือกและสนับสนุนบุคลากรคุณภาพสำหรับโปรแกรมและสนับสนุนให้บุคลากรรับผิดชอบต่อโปรแกรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วทั้งองค์กร
Ο 3. มีโปรแกรมสนับสนุนและประสานงานไปยังผู้นำของแผนก/หน่วยบริการสำหรับมาตรการที่คล้ายกันทั่วทั้งองค์กร และสำหรับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการพัฒนา (ดูที่ GLD.11)
Ο 4. มีโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับบทบาทในโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (ดูที่ SQE.14.1, ME 1 และ SQE.16.1, ME 1)
Ο 5. มีโปรแกรมรับผิดชอบต่อการสื่อสารประเด็นคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำให้กับพนักงานทั้งหมด


QPS – การจัดการกิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย | การเลือกตัววัดและการเก็บข้อมูล | การยืนยันความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล | การบรรลุและคงไว้ซึ่งการพัฒนา