fbpx
WeLoveMed.com

PFR การยินยอมทั่วไป

การยินยอมทั่วไป (General Consent)

มาตรฐาน PFR.5
การให้ความยินยอมสำหรับการรักษาทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรกรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกครั้งแรก มีขอบเขตและข้อจำกัดที่ชัดเจน

เจตนาของ PFR.5
องค์กรหลายแห่งขอความยินยอมทั่วไป (general consent) สำหรับการรักษา เมื่อรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกครั้งแรก (ไม่ถือว่าการมารับบริการเป็นการยินยอมโดยอัตโนมัติ) | ในการขอความยินยอมทั่วไปนี้ ผู้ป่วยจะได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับขอบเขตของความยินยอมทั่วไป เช่น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาใดบ้างที่ถูกครอบคลุมอยู่ในความยินยอมทั่วไป | ผู้ป่วยจะได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์และการรักษาซึ่งจะต้องขอความยินยอมแยกต่างหาก | บันทึกความยินยอมทั่วไประบุถึงโอกาสที่นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแล | องค์กรกำหนดวิธีการบันทึกความยินยอมทั่วไปในเวชระเบียนผู้ป่วย

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ PFR.5
Ο 1. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับแจ้งขอบเขตของความยินยอมทั่วไป เมื่อมีการใช้โดยองค์กร
Ο 2. องค์กรกำหนดวิธีการบันทึกความยินยอมทั่วไปในเวชระเบียนผู้ป่วย เมื่อมีการใช้
Ο 3. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตรวจทดสอบและรักษาที่ต้องใช้การยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (informed consent) (ดูที่ PFR.5.1)


PFR – PFR.1-PFR.4 | การยินยอมทั่วไป | การยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว | การบริจาคอวัยวะ