fbpx
WeLoveMed.com

MMU การเก็บรักษายา

การเก็บรักษายา (Storage)

มาตรฐาน MMU.3
ยาได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ℗

เจตนาของ MMU.3
ยาได้รับการเก็บไว้ที่คลังยาของห้องยาหรือบริการเภสัชกรรม หรือที่ห้องยาประจำหน่วยดูแลผู้ป่วย หรือที่ที่ทำงานของพยาบาลในหน่วยงานคลินิก | มาตรฐาน MMU.1 ระบุกลไกกำกับดูแลสำหรับทุกจุดที่มีการเก็บยา | ในทุกจุดที่มีการเก็บยา มีหลักฐานการปฏิบัติต่อไปนี้:

a) มีการเก็บยาในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยาที่เก็บไว้ที่หน่วยดูแลผู้ป่วยแต่ละคน
b) ยาควบคุม (controlled substance) ได้รับการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง
c) ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมยา ได้รับการติดฉลากระบุส่วนประกอบ วันหมดอายุ และคำเตือน (ดูที่ FMS.5)
d) ไม่มีการเก็บอิเล็คโทรไลท์ความเข้มข้นสูงไว้ในหน่วยดูแลผู้ป่วย ยกเว้นจะมีความจำเป็นทางการแพทย์ หากต้องเก็บไว้ในหน่วยดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการใช้ยาโดยไม่ตั้งใจ (ให้คะแนนใน IPSG.3.1)
e) สถานที่เก็บยาทุกแห่ง รวมทั้งยาที่เก็บไว้ที่หน่วยดูแลผู้ป่วยแต่ละคน ได้รับการตรวจสอบเป็นระยะตามนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการเก็บยาอย่างเหมาะสม
f) ยาได้รับการป้องกันจากการสูญหายหรือการโจรกรรมทั่วทั้งองค์กร (ดูที่ FMS.4.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.3
แต่ละองค์ประกอบของเจตนา ข้อ a) ถึง f) ได้รับการให้คะแนนเป็นรายข้อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงหรือมีความเสี่ยงสูง

Ο 1. มีการเก็บยาในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยาที่เก็บไว้ที่หน่วยดูแลผู้ป่วยแต่ละคน
Ο 2. ยาควบคุม (controlled substance) ได้รับการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง
Ο 3. ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมยา ได้รับการติดฉลากระบุส่วนประกอบ วันหมดอายุ และคำเตือน
Ο 4. สถานที่เก็บยาทุกแห่ง รวมทั้งยาที่เก็บไว้ที่หน่วยดูแลผู้ป่วยแต่ละคน ได้รับการตรวจสอบเป็นระยะตามนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการเก็บยาอย่างเหมาะสม
Ο 5. ยาได้รับการป้องกันจากการสูญหายหรือการโจรกรรมทั่วทั้งองค์กร


มาตรฐาน MMU.3.1
นโยบายขององค์กรสนับสนุนการเก็บยาและผลิตภัณฑ์สารอาหารอย่างเหมาะสม ℗

เจตนาของ MMU.3.1
มียาบางประเภทซึ่งต้องมีนโยบายกำหนดแนวทางการเก็บและควบคุมการใช้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง (เช่น สารทึบรังสี) สถานการณ์ที่ไม่ปกติ (เช่น ยาที่ผู้ป่วยนำมา) มีโอกาสที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม (เช่น ยาตัวอย่างและยาฉุกเฉิน) และลักษณะธรรมชาติพิเศษ (เช่น ผลิตภัณฑ์สารอาหาร) ต้องการแนวทางการเก็บและควบคุมการใช้เป็นพิเศษ | นโยบายดังกล่าวระบุกระบวนการรับยา การบ่งชี้ยา การเก็บและการกระจายยาถ้าจำเป็น (ดูที่ FMS.4.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.3.1
Ο 1. นโยบายขององค์กรกำหนดวิธีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารอาหาร
Ο 2. นโยบายขององค์กรกำหนดวิธีการจัดเก็บสารทึบรังสี สารที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ และยาที่มีลักษณะคล้ายกัน
Ο 3. นโยบายขององค์กรกำหนดวิธีการจัดเก็บและควบคุมการใช้ยาตัวอย่าง
Ο 4. นโยบายขององค์กรกำหนดวิธีการจัดเก็บและระบุยาที่ผู้ป่วยนำมา


มาตรฐาน MMU.3.2
มียาฉุกเฉินพร้อมใช้ มีการควบคุม และมีความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บไว้นอกห้องยา ℗

เจตนาของ MMU.3.2
เมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นกับผู้ป่วย การได้มาซึ่งยาฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด | แต่ละองค์กรวางแผนกำหนดตำแหน่งจัดเก็บยาฉุกเฉินและยาที่จะมีในจุดดังกล่าว | ตัวอย่างเช่น มีการจัดเก็บยาที่ใช้แก้ฤทธิ์การระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด | ตู้ยา รถยา กระเป๋า หรือกล่องใส่ยาฉุกเฉิน สามารถใช้เพื่อเป้าหมายนี้ได้ | เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงยาฉุกเฉินได้เมื่อจำเป็น องค์กรจัดให้มีระเบียบปฏิบัติหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การโจรกรรม หรือการสูญหายของยา | กระบวนการดังกล่าวสร้างความมั่นใจว่ามีการทดแทนยาเมื่อมีการใช้ เสียหาย หรือหมดอายุ | เห็นได้ว่า องค์กรเข้าใจสมดุลระหว่างการเข้าถึงได้ทันทีกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับแหล่งที่จัดเก็บยาฉุกเฉิน (ดูที่ FMS.4.1)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.3.2
Ο 1. มียาฉุกเฉินพร้อมใช้ในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ หรือมีอยู่ในองค์กรพร้อมให้เข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในภาวะฉุกเฉิน (ดูที่ MMU.2)
Ο 2. นโยบายขององค์กรกำหนดวิธีการจัดเก็บยาฉุกเฉิน บำรุงรักษา และป้องกันจากการสูญหายหรือการโจรกรรม
Ο 3. ยาฉุกเฉินจะต้องได้รับการเฝ้าติดตามและทดแทนในระยะเวลาที่เหมาะสมตามนโยบายขององค์กร เมื่อมีการใช้ หมดอายุ หรือเสียหาย


มาตรฐาน MMU.3.3
องค์กรมีระบบการเรียกเก็บคืนยา ℗

เจตนาของ MMU.3.3
องค์กรมีกระบวนการในการบ่งชี้ การเก็บกลับ และการคืนหรือทำลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย สำหรับยาที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเรียกกลับ | มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้หรือการทำลายยาที่หมดอายุ หรือยาที่ล้าสมัย

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.3.3
Ο 1. มีระบบเรียกเก็บคืนยาพร้อมปฏิบัติ
Ο 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการใช้ยาหมดอายุหรือยาที่ล้าสมัย
Ο 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการทำลายยาหมดอายุหรือยาที่ล้าสมัย


MMU – การจัดระบบและการจัดการ | การคัดเลือกและการจัดหายา | การเก็บรักษายา | การสั่งยาและถ่ายทอดคำสั่ง  | การเตรียมยาและจัดจ่ายยา | การบริหารยา | การเฝ้าติดตามการใช้ยา