fbpx
WeLoveMed.com

MMU การสั่งยาและถ่ายทอดคำสั่ง

การสั่งยาและถ่ายทอดคำสั่ง (Ordering and Transcribing)

มาตรฐาน MMU.4
การเขียนคำสั่งใช้ยา การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่งการใช้ยาเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ℗

เจตนาของ MMU.4
การเขียนคำสั่งใช้ยา การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่งยาที่ปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร |  แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ด้านบริหารร่วมมือกันจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติและเฝ้าติดตาม | บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งใช้ยา การสั่งใช้ยา และการถ่ายทอดคำสั่งที่ถูกต้อง | นโยบายขององค์กรระบุการปฏิบัติเพื่อลดใบสั่งยาที่อ่านไม่ได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือทำให้การรักษาล่าช้า | มีการบันทึกบัญชีรายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยกำลังได้รับในเวชระเบียนผู้ป่วย และพร้อมให้เภสัชกรพยาบาล และแพทย์สามารถใช้ได้ | องค์กรจัดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนรับไว้ในโรงพยาบาลกับคำสั่งใช้ยาเมื่อแรกรับ (ดูที่ IPSG.2 และ COP.2.2)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.4
Ο 1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้แนวทางเขียนคำสั่งใช้ยา การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่งที่ปลอดภัยในองค์กร
Ο 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุการดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งใช้ยาและการสั่งใช้ยาที่ไม่ชัดเจน รวมถึงมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอย่างต่อเนื่อง
Ο 3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเขียนคำสั่งใช้ยา การสั่งใช้ยา และการถ่ายทอดคำสั่ง
Ο 4. เวชระเบียนผู้ป่วยมีรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ก่อนที่จะรับไว้เป็นผู้ป่วยใน มีข้อมูลนี้พร้อมให้เภสัชกรและผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพได้ใช้
Ο 5. มีการเปรียบเทียบคำสั่งยาเมื่อแรกรับกับบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ตามกระบวนการที่องค์กรกำหนด


มาตรฐาน MMU.4.1
องค์กรกำหนดองค์ประกอบของการสั่งใช้ยาหรือการเขียนคำสั่งใช้ยาที่สมบูรณ์ ℗

เจตนาของ MMU.4.1
องค์กรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสั่งใช้ยาและการเขียนคำสั่งใช้ยาที่สมบูรณ์ เพื่อลดความแปรปรวนและยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย | องค์ประกอบของใบสั่งยาที่ระบุในนโยบายควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

a) ข้อมูลที่จำเป็นในการระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
b) องค์ประกอบของคำสั่งใช้ยาหรือการเขียนคำสั่งใช้ยา
c) เมื่อไรที่การใช้ชื่อสามัญหรือชื่อการค้าเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ต้องการ
d) เมื่อไรหรือจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องระบุข้อบ่งชี้ในการใช้ยาสำหรับคำสั่ง PRN (pro re nata, หรือ “เมื่อจำเป็น”) หรือคำสั่งใช้ยาอื่นๆ
e) ชนิดของคำสั่งใช้ยาซึ่งต้องอิงตามนํ้าหนักตัว เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และประชากรอื่นที่คล้ายคลึงกัน

มีกระบวนการในสถานที่ที่มีการจัดการ

– การดำเนินการเมื่อคำสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก หรือไม่ชัดเจน
– ชนิดของคำสั่งใช้ยาที่อนุญาตให้ใช้เพิ่มเติม เช่น คำสั่งในกรณีฉุกเฉิน คำสั่งยืน (standing order) คำสั่งหยุดอัตโนมัติ และคำสั่งอื่นๆ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นในการใช้คำสั่งดังกล่าว และ
– การใช้คำสั่งใช้ยาด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ และกระบวนการที่จะสอบทานคำสั่งดังกล่าว (ให้คะแนนใน IPSG 2, ME 1)

จะเห็นว่ามาตรฐานนี้กำหนดความคาดหวังสำหรับการสั่งใช้ยาทั่วทั้งองค์กร | นโยบายที่นำไปปฏิบัติจะปรากฏให้เห็นจากคำสั่งใช้ยาที่สมบูรณ์ในเวชระเบียนผู้ป่วย ห้องยาหรือหน่วยจ่ายยาที่รับข้อมูลที่จำเป็นในการจ่ายยา และการบริหารยาบนพื้นฐานของการสั่งยาที่สมบูรณ์ (ดูที่ COP.2.2 และ MOI.10)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.4.1
องค์ประกอบ a) ถึง e) ในหัวข้อเจตนาจะให้คะแนนร่วมไปพร้อมกัน เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้แสดงถึงนโยบายขององค์กรต่อคำสั่งใช้ยาที่สมบูรณ์ในแง่มุมต่างๆ

Ο 1. คำสั่งใช้ยาหรือการเขียนคำสั่งใช้ยาที่ยอมรับได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอย่างน้อยมีองค์ประกอบ a) ถึง i) ของหัวข้อเจตนา
Ο 2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการดำเนินการเมื่อคำสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก หรือไม่ชัดเจน
Ο 3. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการดำเนินการชนิดของคำสั่งใช้ยาที่อนุญาตให้ใช้เพิ่มเติม เช่น คำสั่งในกรณีฉุกเฉิน คำสั่งยืน (standing order) คำสั่งหยุดอัตโนมัติ และคำสั่งอื่นๆ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นในการใช้คำสั่งดังกล่าว
Ο 4. นโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุแนวทางการการติดตามคำสั่งใช้ยาหรือการเขียนคำสั่งใช้ยามีความสมบูรณ์


มาตรฐาน MMU.4.2
องค์กรระบุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งได้รับอนุญาตให้เขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาได้

เจตนาของ MMU.4.2
การคัดเลือกยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะ | แต่ละองค์กรมีความรับผิดชอบในการระบุบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และได้รับอนุญาตให้เขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาได้โดย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (licensure) ประกาศนียบัตร (certification) กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ | องค์กรอาจจะจำกัดการเขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาสำหรับสารควบคุม สารเคมีบำบัด หรือสารกัมมันตภาพรังสีและยาที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้ | ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาจะต้องเป็นที่รับรู้ของบริการเภสัชกรรมหรือผู้ทำหน้าที่จ่ายยา | ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรอาจระบุเพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยา (ดูที่ COP.2.2, SQE.10, และ MOI.11)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.4.2
Ο 1. เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากองค์กร และโดยใบอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาได้
Ο 2. มีกระบวนการจำกัดการเขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยาของบุคลากรเมื่อมีความเหมาะสม
Ο 3. รายชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้ยา เป็นที่รับรู้ของบริการเภสัชกรรมหรือบุคคลที่ทำหน้าที่จ่ายยา


มาตรฐาน MMU.4.3
มีการบันทึกยาที่ได้รับการสั่งและบริหารให้แก่ผู้ป่วย ไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย

เจตนาของ MMU.4.3
การบันทึกการได้รับยาของผู้ป่วยแต่ละรายประกอบด้วยรายการยาที่มีการเขียนคำสั่งใช้ยาหรือสั่งใช้แก่ผู้ป่วย ขนาดและเวลาที่มีการให้แก่ผู้ป่วย | การบันทึกนี้รวมถึงยาที่ให้ตามอาการเมื่อจำเป็นด้วย | ถ้ามีการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการบริหารยาแยกต่างหาก แบบบันทึกดังกล่าวจะได้รับการนำไปรวมในเวชระเบียนผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายหรือโอนย้ายผู้ป่วย (ดูที่ COP.2.2)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ MMU.4.3
Ο 1. มีการบันทึกยาที่ได้รับการเขียนคำสั่งใช้หรือสั่งใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
Ο 2. มีการบันทึกยาที่ให้แก่ผู้ป่วยสำหรับการบริหารยาแต่ละครั้ง (dose)
Ο 3. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยาไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วยหรือนำมารวมกับเวชระเบียนเมื่อจำหน่ายหรือโอนย้าย


MMU – การจัดระบบและการจัดการ | การคัดเลือกและการจัดหายา | การเก็บรักษายา | การสั่งยาและถ่ายทอดคำสั่ง  | การเตรียมยาและจัดจ่ายยา | การบริหารยา | การเฝ้าติดตามการใช้ยา