fbpx
WeLoveMed.com

IPSG เป้าหมาย 5: ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ

เป้าหมาย 5: ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ (Goal 5: Reduce the Risk of Health Care–Associated Infections)

มาตรฐาน IPSG.5
องค์กรมีการใช้กระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือกันในการจัดทำนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติซึ่งปรับหรือรับเอาแนวทางการทำความสะอาดมือ และนำไปปฏิบัติ

เจตนาของ IPSG.5
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นความท้าทายในสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง อัตราการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นประเด็นหลักที่น่าวิตกสำหรับผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ | การติดเชื้อที่พบบ่อยในสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวน การติดเชื้อในกระแสเลือด และปอดอักเสบ (ซึ่งมักสัมพันธ์กับการใส่เครื่องช่วยหายใจ)

จุดร่วมของการขจัดการติดเชื้อเหล่านี้และการติดเชื้ออื่นๆ คือ ความสะอาดของมือ (hand hygiene) ที่เหมาะสม | แนวทางการทำความสะอาดมือ (hand hygiene guidelines) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถหาได้จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (US CDC) และองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศต่างๆ (ดูที่ GLD.11.2)

องค์กรมีการใช้กระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือกันในการจัดทำนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติซึ่งปรับหรือรับเอาแนวทางการทำความสะอาดมือที่ตีพิมพ์ล่าสุดและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และนำสู่การปฏิบัติในองค์กร | แนวทางการทำความสะอาดมือได้ประกาศในพื้นที่ที่เหมาะสม และบุคลากรได้รับการศึกษากระบวนการล้างมือและการลดการติดเชื้ออย่างเหมาะสม | กระบวนการล้างมือและการลดการติดเชื้อ มีสบู่ ยาฆ่าเชื้อ และผ้าขนหนู หรือวิธีการทำให้แห้งอื่นอยู่ในบริเวณนั้น (ดูที่ PCI.9)

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ IPSG.5
Ο 1. องค์กรปรับหรือรับเอาแนวทางการทำความสะอาดมือที่ตีพิมพ์ล่าสุดและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช้
Ο 2. องค์กรนำโปรแกรมการทำความสะอาดของมือที่มีประสิทธิผลมาสู่การปฏิบัติ
Ο 3. มีจัดทำนโยบาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติสำหรับการล้างมือและการลดการติดเชื้อตามแนวทางการทำความสะอาดมือทั่วทั้งองค์กร


IPSG – ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง | เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร | ความปลอดภัยในการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง | สร้างความมั่นใจในการผ่าตัดให้ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน | ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากบริการสุขภาพ | ลดความเสี่ยงของอันตรายต่อผู้ป่วยจากการพลัดตกหกล้ม