fbpx
WeLoveMed.com

AOP ธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด

ธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด (Blood Bank and/or Transfusion Services)

มาตรฐาน AOP.5.11
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่บริการธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด และมั่นใจว่าบริการสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

เจตนาของ AOP.5.11
การให้บริการธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือดขององค์กรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีคุณสมบัติโดยการฝึกอบรม มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | บุคคลนี้รับผิดชอบด้านวิชาชีพในทุกด้านของการให้บริการธนาคารโลหิตที่มีในองค์กร | การกำกับดูแลการให้บริการรวมถึงการจัดทำ นำไปปฏิบัติ และบันทึกกระบวนการสำหรับ:

a) การเลือกผู้บริจาคโลหิต
b) การเก็บโลหิต
c) ที่จัดเก็บโลหิต
d) ทดสอบความเข้ากันได้ และ
e) การกระจายโลหิต

กระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับการให้บริการธนาคารโลหิตทั้งหมด มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ และบันทึกไว้เพื่อให้มั่นใจความปลอดภัยของบริการธนาคารโลหิตและการให้เลือด | เลือดของผู้บริจาคและการให้เลือดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

องค์ประกอบที่วัดได้ (ME) ของ AOP.5.11
Ο 1. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่บริการธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด (ดูที่ COP.3.3, ME 1 และ GLD.9, ME 1)
Ο 2. มีกระบวนการจัดทำ นำไปปฏิบัติ และบันทึกไว้สำหรับบริการธนาคารโลหิต ตามองค์ประกอบข้อ a) ถึง e) ในหัวข้อเจตนา (ดูที่ COP.3.3, ME 2)
Ο 3. มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติ และบันทึกไว้สำหรับมาตรการการควบคุมคุณภาพในสถานที่ที่ให้บริการธนาคารโลหิตและการให้เลือด
Ο 4. การบริการธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ


AOP – AOP.1-AOP.4 | บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ | ธนาคารโลหิตและ/หรือการให้เลือด | บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย