fbpx
WeLoveMed.com

การเบิกประกัน

กรณีประกันสุขภาพ

ควรตรวจสอบกับบริษัทประกัน และตรวจสอบวงเงินผ่าตัดตามสิทธิ์คุ้มครอง เพื่อให้เหมาะสมกับการผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐในเวลา นอกเวลา หรือ โรงพยาบาลเอกชน
บริษัทประกันบางบริษัทสามารถเบิกได้ เนื่องจากถือเป็นภาวะที่ไม่ปกติ ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ปกติเหมือนบุคคลทั่วไป

กรณีประกันสังคม

หากผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ควรตรวจสอบกับโรงพยาบาลหรือประกันสังคมโดยตรง